Sökning: "hälsofrämjande ledarskap systemteori"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande ledarskap systemteori.

 1. 1. Hälsa och lärande - hand i hand. En intervjustudie med elevhälsoaktörer inom tre verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Colak; Kristina Petersson; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; förebyggande arbete; professionsteori; systematiskt kvalitetsarbete; systemteori; åtgärdande arbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Colak, Maria och Petersson, Kristina (2018). Hälsa och lärande, hand i hand - En intervjustudie med elevhälsoaktörer inom tre verksamheter. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Rektorers tankar och påverkan utifrån ett elevhälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Wiklund; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; elevhälsoorganisation; förebyggande; hälsofrämjande; inkludering;

  Sammanfattning : Visionen med studien är att skapa fördjupade kunskaper om specialpedagogers insatser med att arbeta framgångsrikt och hälsofrämjande i utvecklandet av elevhälsoarbetet. Med förankring i studiens empiri och teori kopplat till kriterierna från skollagen (SFS, 2010:800) och skolinspektionen vill jag dessutom visa på ett kunskapsbidrag i den origamiska sambandsteorin. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande ledarskap - mer än bara en fruktkorg? : En kvalitativ studie om hälsofrämjande ledarskap inom offentlig social verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Anna Glas; Jenny Segerdal Ländin; [2017]
  Nyckelord :Health promotion; leadership; social work; organisation; Hälsofrämjande; ledarskap; socialt arbete; organisation;

  Sammanfattning : This study aims to obtain an increased knowledge about experiences of leadership among employees in workplaces that focus on a health promoting leadership. The purpose of this study was to examine this issue in relations to the employees experiences of obstacles and opportunities in the health promoting work. LÄS MER

 4. 4. Det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget i teori och praktik. En fallstudie av skolledares och specialpedagogers erfarenhet inom ett pedagogiskt och geografiskt avgränsat verksamhetsområde.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Friberg; Johanna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur ett urval av tjänstemän, med olika ledningsfunktioner inom skolans verksamhet, samt ett urval av specialpedagoger uppfattar det specialpedagogiska uppdraget med fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vidare avser studien att undersöka hur dessa informanter uppfattar att styrning, organisation och ledarskap kan påverka detta arbete i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Osjuk eller Ofrisk : En kvalitativ studie om hälsofrämjande faktorer inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ina Lindberg; Therese Franck; [2016]
  Nyckelord :Sick leave; Health factors; Working environment; Leadership; Salutogenesis; Roles; Elderly care; Systems theory; Psychosocial health; Stress; Sjukfrånvaro; Friskfaktorer; Arbetsmiljö; Ledarskap; Salutogenes; Roller; Äldreomsorgen; Systemteori; Psykosocial hälsa; Stress;

  Sammanfattning : Vårt intresse för äldreomsorgen och psykisk ohälsa i samhället grundar idén till denna uppsats. Uppsatsen riktar sig till sjukfrånvaron och vilka faktorer som är hälsofrämjande på en arbetsplats inom äldreomsorgen. För att få fram ett rikt resultat valde vi etnografi och semistrukturerade intervjuer som forskningsmetoder. LÄS MER