Sökning: "hälsofrämjande miljökvaliteter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande miljökvaliteter.

 1. 1. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anna Åshage; [2020]
  Nyckelord :hälsopark; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; evidensbaserad design; samhällsutveckling; deltagande aktionsforskning; kulturella ekosystemtjänster; Quality Evaluation Tool; Percieved Sensory Dimensions;

  Sammanfattning : Forskning kring den betydelse utformningen av vår fysiska och psykosociala miljö har för vårt välmående och för att bidra till att skapa goda miljöförutsättningar för ökad hälsa är ett forskningsområde med växande evidens. Samtidigt som våra urbana livsmiljöer växer och förtätas så minskar och begränsas samtidigt nära tillgång till att vistas i naturmiljöer som har positivt effekt för vårt fysiska och mentala välmående. LÄS MER

 2. 2. Plattorget och Silverparken : gestaltning av två platser utifrån egna erfarenheter och forskning om hälsofrämjande utemiljöer i Täby kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Lewén; Elise Jonsson; [2020]
  Nyckelord :gestaltning av offentliga rum; landskapsarkitektur; torg; park; hälsostråk; stödjande utemiljöer; hälsofrämjande design;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid av urbanisering där majoriteten av oss människor bor i städer, vilket har både positiva och negativa aspekter. Vårt moderna levnadssätt gör också att vi rör på oss för lite, och den psykiska ohälsan ökar. Enligt forskning kan vistelse i naturen bidra till att förbättra människors hälsa. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande vårdmiljöer, från insida till utsida : en fallstudie av patienters användning och upplevelse på Strålbehandlingen i Lund, Skånes universitetssjukhus

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nina Oher; [2016]
  Nyckelord :hälsofrämjande; vårdmiljö; strålbehandling; cancerpatienter; evidensbaserad; utemiljö; vårdarkitektur; fallstudie; design;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie var att undersöka den fysiska vårdmiljöns betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. Dessutom fanns ett intresse av att se på vilket sätt en vårdmiljös utformning kan påverka upplevelsen och användningen av den. LÄS MER