Sökning: "hälsofrämjande naturelement"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande naturelement.

 1. 1. Hälsofrämjande naturelement : argument för att prioritera en grönare arbetsplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linda Dahlström; [2015]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; hälsofrämjande naturelement; naturelement; restoration; arbetsplats; kontor; välbefinnande; arbetstillfredsställelse; välmående; stress;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är sedan flera år tillbaka den främsta orsaken till längre sjukskrivningar i Sverige och Försäkringskassan har dragit slutsatsen att en stor del av arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bör ske på våra arbetsplatser. En urban livsstil, vilket inkluderar fler timmar på kontoret, tidsbrist och separation från naturen kan ge skadliga effekter på både vår allmänna och personliga hälsa och lycka. LÄS MER

 2. 2. Äldres möjligheter till naturkontakt på det särskilda boendet : Older persons possibilities to contact with nature in nursing homes

  Magister-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Ina Gavard; [2012]
  Nyckelord :äldre; fjärde åldern; särskilt boende; äldreboende; natur ; naturelement; naturkontakt; hälsa; hälsofrämjande; KASAM; känsla av sammanhang; universell design;

  Sammanfattning : Äldre erbjuds inte naturkontakt och en miljö som är anpassad efter deras behov på det särskilda boendet. Med en funktionell och tillgänglig trädgård, en lockande och restorativ utsikt och naturelement i innemiljön, skulle de äldre få möjlighet att ta del av naturens positiva, hälsofrämjande effekt. LÄS MER