Sökning: "hälsofrämjande projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande projekt.

 1. 1. Hälsofrämjande undervisning som motiverar elever och skapar kunskap för livet : En kvalitativ intervjustudie med lärare i de naturorienterande ämnena i årkurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

  Författare :Pernilla Hedlund; [2021]
  Nyckelord :hälsa; motivation; pragmatismen; den digitala livsstilen; undervisning; lärande; skola; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare undervisar för att stärka eleversmotivation att lära inom området hälsa samt främja en god livsstil, i årskurs 1-3 i denaturorienterande ämnena. Ämnet idrott och hälsa fokuserar inte på hälso- och livsstilsfrågor ide tidiga årskurserna då fokus istället ligger på att uppleva rörelse. LÄS MER

 2. 2. Förstärkt föräldraskap : Vård- och omsorgspersonalens upplevelser av utökade hembesök inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Gahm; Rebecca Larsson; [2020]
  Nyckelord :Child Health Care; Parenting; Home Visits; Relationships; Collaboration; Barnhälsovård; Föräldraskap; Hembesök; Relationer; Samarbete;

  Sammanfattning : Inledning: Barn i socioekonomiskt utsatta områden riskerar i större utsträckning att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Kan utökade hembesök bidra till att stärka föräldraskap och tidigt upptäcka familjer i behov av stöd? Bakgrund: Barnhälsovården, mödrahälsovården och socialtjänsten i Sverige arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att minska risken att familjer ska utveckla hälsoproblem. LÄS MER

 3. 3. Det stora vardagsrummet : en filmstudie om trafiknätets effekter på det offentliga rummet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Hultman; [2020]
  Nyckelord :film; rekreation; trafikplanering; bilism; mobilitet;

  Sammanfattning : Resultatet av de senaste decenniernas trafikplanering, där bilismen riktats stort fokus, tyder på ett behov av en ökad förståelse för hur detta påverkar rekreativa värden i staden. Det här arbetet undersöker möjligheten att genom film skildra denna problematik. LÄS MER

 4. 4. Landskapsarkitekturen bakom galler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Schedin; [2020]
  Nyckelord :kriminalvård; fängelseanstalt; fängelse; välgörande grönska; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige sitter cirka 4400 personer frihetsberövade på någon av Sveriges fängelser. Frihetsberövandet utgör en belastning för individen och kan utlösa krissituationer med självskadande handlingar som följd. LÄS MER

 5. 5. Hälsoarbetet i grundskolan : En kvalitativ intervjuundersökning om hälsopedagogens, rektorernas och kommunens hälsoarbete på grundskolor i Stockholms stad.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Söderström; Andrea Liljeström; [2019]
  Nyckelord :Hälsa Hälsopedagog Hälsoarbetet i grundskolan kvalitativ intervjustudie rektorer hälsopromotion hälsofrämjande förebyggande hälsoperspektiv GIH;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur hälsoarbetet såg ut rörande hälsofrågor kring fysisk aktivitet och hälsosam kost för att främja psykisk hälsa hos elever i grundskolan. LÄS MER