Sökning: "hälsofrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet hälsofrågor.

 1. 1. Skiftgång, värk och brist på motivation : En intervjustudie om fabriksanställdas syn på hälsa och vilka förutsättningar de anser att de behöver för att leva ett hälsosamt liv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Elofsson; [2020]
  Nyckelord :Factory; health; health promotion; motivation; physical activity; Fabrik; fysisk aktivitet; hälsa; hälsofrämjande arbete; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är studera fabriksanställdas upplevelse av hälsa och vilka förutsättningar de anser att de behöver för att leva ett hälsosamt liv. Sex personer som arbetar på fabrik har intervjuats utifrån dels den Salutogena teorin samt stöd i Självbestämmande teorin. LÄS MER

 2. 2. "Ät jättemycket råa grönsaker i många olika färger" : en kvalitativ undersökning av kommunikationen på hälsobloggar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sofia Karlefeldt; [2020]
  Nyckelord :Blogg; hälsa; kost; kommunikation; opinionsledare; risk; experter.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen ”Ät jättemycket råa grönsaker i olika färger – en kvalitativ undersökning av hälsokommunikation på hälsobloggar” är författad av Sofia Karlefeldt vid institutionen för Kommunikation och Medier på Lunds Universitet. Uppsatsen undersöker hur bloggar kan förstås som en ny typ av hälsokommunikation genom en fallstudie av bloggen Food Pharmacy. LÄS MER

 3. 3. Patienter med långvarig sjukdom : upplevelser av möten med vårdpersonal på hälsocentral

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Päivi Kemi; Sirpa Andersen; [2019]
  Nyckelord :nursing; meetings; healthcare providers; long term illness; patient; caregiver; experience; omvårdnad; möten; hälsocentral; långvarig sjukdom; patient; vårdgivare; erfarenhet;

  Sammanfattning : Goda möten och trygga relationer mellan patienter och vårdpersonal är kärnan i all sjukvård.Syftet var att undersöka hur personer med långvarig sjukdom upplever möten med vårdpersonal på hälsocentral. Uppsatsen är genomfördmed kvalitativ design. LÄS MER

 4. 4. Hälsoarbetet i grundskolan : En kvalitativ intervjuundersökning om hälsopedagogens, rektorernas och kommunens hälsoarbete på grundskolor i Stockholms stad.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Söderström; Andrea Liljeström; [2019]
  Nyckelord :Hälsa Hälsopedagog Hälsoarbetet i grundskolan kvalitativ intervjustudie rektorer hälsopromotion hälsofrämjande förebyggande hälsoperspektiv GIH;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur hälsoarbetet såg ut rörande hälsofrågor kring fysisk aktivitet och hälsosam kost för att främja psykisk hälsa hos elever i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet och hälsa : -för integrerade grundsärskoleelever i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hanna Karlsson; Chatarina Skalberg; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; grundsärskola; hälsa; idrott och hälsa; integrering; KASAM; patogen; salutogen;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur grundskolans idrottslärare tolkar och skapar förutsättningar för delaktighet och hälsa i ämnet idrott och hälsa för integrerade grundsärskoleelever. Våra frågeställningar har varit hur grundskolans idrottslärare definierar begreppen delaktighet och hälsa och om deras förståelse av begreppen påverkar hur de skapar förutsättningar för delaktighet i hälsofrämjande aktiviteter. LÄS MER