Sökning: "hälsokorset"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet hälsokorset.

 1. 1. "Den psykiska hälsan är något vi sitter och pratar om att vi behöver förbättra" : En kvalitativ studie kring hur lärare i idrott och hälsa tolkar begreppet hälsa och dess koppling till kunskapskraven.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emelie Carlbom; Fanny Holmberg; Mikael Salén; [2019]
  Nyckelord :Hälsa; läroplansteori; kasam; hälsokorset; salutogent perspektiv; patogent perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på hur yrkesverksamma lärare i ämnet idrott och hälsa såg på delen hälsa i ämnet. Studien ämnade undersöka hur lärarna undervisade i hälsa, hur de tolkade begreppet hälsa och hur de såg på hälsan relaterat till ämnets kunskapskrav och centrala innehåll. LÄS MER

 2. 2. En osynlig sjukdom : En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Fransson; Helena Pernehagen; [2018]
  Nyckelord :Endometriosis; Experiences; Living with; Pain; Endometrios; Upplevelser; Leva med; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar ungefär 10% av kvinnor med livmoder i fertil ålder. Orsaken till uppkomsten av endometrios är inte helt klarlagd, det finns flera teorier. Kunskapen om endometrios är bristfällig. Som sjuksköterska är det viktigt att vara uppmärksam på symtom som kan relateras till endometrios. LÄS MER

 3. 3. Ämnet idrott och hälsa samt hälsosyn ur lärares perspektiv : - i två Libanesiska grundskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Zahra Moussawi; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; Pedagogiska arbetssätt i klassrummet; lärande; Libanon;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och belysa hur ämnet idrott och hälsa undervisas i två Libanesiska skolor och hur hälsosynen ser ut bland grundskolelärare i dessa skolor. Den teoretiska referensramen lyfter fram teorier såsom lärande, behaviorismen, sociokulturellt lärande samt John Deweys aspekter ur ett pedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta utan att synas : En kvalitativ studie om medarbetares erfarenheter om organisatorisk och social arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Fransson; Rebecka Larsson; Amanda Lilja; [2017]
  Nyckelord :community of practice; employees; experiences; health; organizational and social work environment; pedagogy; erfarenheter; hälsa; medarbetare; organisatorisk och social arbetsmiljö; pedagogik; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Den svenska medborgaren spenderar omkring 40 timmar i veckan på sitt arbete vilket inverkar på hälsan både psykiskt, fysiskt och socialt. Trots den medvetenhet som idag finns kring psykosocial arbetsmiljö är det ännu ett problemområde. LÄS MER

 5. 5. Hälsa i rörelse : Känslor kring att genomföra en genetisk testning ger hälsokorset ett ansikte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Isabella Hammarstig; Sara Östman; [2015]
  Nyckelord :Dimensions of health; Emotions; Feelings; Genetic screening; Genetic testing; Health; Person-centered care; Genetisk testning; Hälsa; Hälsokors; Känslor; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Hela det mänskliga genomet var sekvenserat i april 2003 och sedan dess har utvecklingen av genetisk testning avancerat snabbt. Sjuksköterskor kan komma att ha en central roll gällande att informera personer kring den genetiska testningen, rådgiva personer som genomgår genetisk testning och hjälpa dem att tolka resultaten. LÄS MER