Sökning: "hälsokunskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet hälsokunskaper.

 1. 1. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER

 2. 2. Kan hälsolitteracitet bidra till fördjupad hälsokunskap hos elever i ämnet idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Frida Nerman; Desirée Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Egenansvar; Fördjupad kunskap; Gymnasieskolan; Hälsolitteracitet; Idrott och hälsa; Kvalitativa intervjuer; Livslångt lärande;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förväntas medborgare ta ansvar för sin egen hälsa. Ett egenasnvar kräver kunskaper om hälsa. Hälsa är en del i skolämnet idrott och hälsa och kan vara en plattform att utveckla hälsokunskaper. Problemet med just hälsa är att begreppet upplevs oklart. LÄS MER

 3. 3. ”Så att vi ska kunna äta bra och må bra” : En kvalitativ studie om hur högstadieelever talar om kost i ämnena Idrott och hälsa samt Hem- och konsumentkunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Flodman; [2020]
  Nyckelord :kostundervisning; salutogent; patogent och fokusgruppsintervjuer.;

  Sammanfattning : Bakgrund och forskningsöversikt. Bakgrunden visar att kostundervisning i ämnet Idrott och hälsa (I&H) förmedlas utifrån ett patogent synsätt på kost och inom Hem- och Konsumentkunskap (HKK) riktas kostundervisning åt ett salutogent synsätt på kost. LÄS MER

 4. 4. Ämnesövergripande undervisning relaterat till kost och hälsa i svenska grundskolor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Hedda Landfors; [2019]
  Nyckelord :Ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund I Sverige stöds individens hälsa bl. a. genom undervisning i grundskolan, där målet är att varje elev ska få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan. LÄS MER

 5. 5. ”Vad vet jag egentligen om hälsa?” : En intervjuundersökning om hälsokunskaper hos elever i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karoliina Aitalaakso; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vilken förståelse och vilka kunskaper eleverna i årskurs 9 har skapat sig kring hälsa under deras studiegång i grundskolan. Frågeställningar är följande: Kan elever självständigt resonera kring/förstå olika begrepp kopplat till hälsa? Har elever kunskaper gällande hälsosamma matvanor? Förstår elever vikten av att vara fysiskt aktiva och hur detta är kopplat till välbefinnande? Metod En kvalitativ intervjumetod användandes för att genomföra studien. LÄS MER