Sökning: "hälsopromotion"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet hälsopromotion.

 1. 1. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 2. 2. Individuell digital hälsovägledning; Vilka faktorer är viktiga för att det ska fungera? : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma-Gill Macdonald Jacobsson; Matilda Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :hälsopromotion; digital hälsa; individuell vägledning; coachning; personlig relation; individanpassning; flexibilitet; tillgänglighet; self-efficacy;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter av individuell coachning undersöka vilka faktorer som kan vara viktiga för en fungerande individuell digital hälsovägledning. Metod: Studien utfördes med en kvalitativ metod utifrån fokusgrupper med totalt tio deltagare, fördelat i tre grupper, där de diskuterade frågor utifrån en intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. En beskrivning av syntetisk media i relation till folkhälsovetenskapligt arbete och empowerment hos hälsokonsumenten : En strukturerad litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Veronica Nähr; [2021]
  Nyckelord :Synthetic media; health consumer; information and communication tools ICT ; health promotion; empowerment; Syntetisk media; hälsokonsument; informations- och kommunikationsverktyg IKT ; hälsofrämjande; empowerment;

  Sammanfattning : Introduktion: Syntetisk media omfattar teknik som berör många områden, t ex syntetisk text- och röstbearbetning, videomanipulation, bildmanipulation, digitala människor och ansikten. Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen accelererat ytterligare, till en informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som omfattar möjligheten att använda syntetisk media alltmer. LÄS MER

 4. 4. Barn som upplever våld i nära relationer : En litteraturöversikt med fokus på konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Delin; Jessica Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Children; Children´s experiences; Children´s perspective; Consequences; Domestic violence; Intimate partner violence; Barn; Barns erfarenheter; Barns perspektiv; Konsekvenser; Våld i hemmet; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att barn har ett skyddsnät i form av lagar och riktlinjer har vart tionde barn iSverige någon gång upplevt våld i nära relation. Våldet kan ta sig i uttryck på olika sätt, till exempel fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Barns utsatthet påverkades av flera olika faktorer blandannat personliga egenskaper, kultur och normer. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av att leva med ADHD : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Kristin Nordström; Amanda Hassel; [2021]
  Nyckelord :ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; experience; girls; selfacceptance; women; ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; erfarenheter; flickor; kvinnor; självacceptans;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD har tidigare varit sedd som en barndomsdiagnos som avtar med stigande ålder. Forskning visar dock att symtomen kvarstår för många även som vuxna men att symtombilden kan förändras. LÄS MER