Sökning: "hälsorelaterad livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden hälsorelaterad livskvalitet.

 1. 1. Livskvalitet. Oral hälsorelaterad livskvalitet hos unga vuxna, vuxna och äldre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Basel Khatib; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hinder och möjlighet för förbättrad egenvård av lymfödem : En kvalitativ studie om patienternas behov och deras förbättringsförslag.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Linda Bergström; [2020]
  Nyckelord :Lymphatic Therapist; Co-design; Servicedesign; Patient experience; Quality improvement; Improvement science; Lymfterapeut; Co-design; Hälsorelaterad livskvalitet; Tjänstedesign; Patienterfarenheter; Kvalitetsförbättring; Förbättringsvetenskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Lymfödem är en kronisk symtomdiagnos som kräver livslång behandling där egenvård är en viktig del. Bristande egenvård leder till försämrat lymfödem och större benägenhet för erysipelasinfektioner. Problemet är att patienterna känner sig osäkra på egenvård av lymfödem och tvivlar på dess effekt. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan nedsatt lungfunktion och upplevd fysisk hälsorelaterad livskvalité relaterat till BMI och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Amanda Rohlin; Erik Turitz; [2020]
  Nyckelord :BMI; Fysisk aktivitet; Fysisk hälsorelaterad livskvalité; Hälsovägledning; Motiverande samtal; Nedsatt lungfunktion; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det omkring var åttonde person som lever med nedsatt lungfunktion. Antalet människor som lider av nedsatt lungfunktion förväntas öka på grund av den kraftiga ökningen av fetma och låg fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Vad som påverkar hälsorelaterad livskvalitet för personer i palliativt skede : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Katarina Andersson; Cecilia Söderman; Kajsa Öberg Holgersson; [2020]
  Nyckelord :Health-related quality of life HRQoL ; quantitative; palliative care; adults; Hälsorelaterad livskvalitet HRQoL ; kvantitativ; palliativ vård; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med palliativ omvårdnad är att främja hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) för personer som vårdas och att ge stöd till anhöriga.  För att kunna erbjuda god palliativ omvårdnad i öppenvård, slutenvård eller hemsjukvård krävs att sjuksköterskan har en förståelse för hur personer i palliativt skede skattar sin HRQoL. LÄS MER

 5. 5. THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND QUALITY OF LIFE AMONG STROKE SURVIVORS IN THAILAND : A QUANTITATIVE CROSS-SECTIONAL STUDY

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Patric Svensson; Adam Persson; [2020]
  Nyckelord :Stroke; Physical Activity; Thailand; Health-related quality of life; Stroke rehabilitation; Global health;

  Sammanfattning : Background: Stroke is one of the largest health concerns, and the number of stroke cases is increasing globally, especially in development countries. Stroke can lead to permanent disability or death, and physical therapy is vital in order to regain functions. LÄS MER