Sökning: "hälsoundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet hälsoundervisning.

 1. 1. Kost-och hälsoundervisning i grundskolan En jämförelsestudie mellan niondeklassare i två svenska skolor respektive en finsk skola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Marisanna Korhonen; Elin Larsson; Emma Luhanka; [2021-10-22]
  Nyckelord :kostvanor; kostundervisning; niondeklassare; näringslära; hälsoundervisning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förses vi kontinuerligt med olika budskap relaterade till mat och ätande. Utan en tillräcklig kunskap inom ämnet är det svårt att veta hur man ska förhålla sig tillallinformation. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för att förhindra uppkomst av övervikt hos barn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Björkman; Frida Persson; [2021]
  Nyckelord :children; health promotion; qualitative; school nurse; overweight; barn; hälsofrämjande; intervju; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom elevhälsan fokuserar till att främja en hälsosam livsstil hos eleverna. De senaste 30 åren har andelen barn med övervikt mer än fördubblats. Övervikt under barndomen leder till ökad risk för psykisk ohälsa samt ökad risk för allvarliga hälsorisker i vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. Kan hälsolitteracitet bidra till fördjupad hälsokunskap hos elever i ämnet idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Frida Nerman; Desirée Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Egenansvar; Fördjupad kunskap; Gymnasieskolan; Hälsolitteracitet; Idrott och hälsa; Kvalitativa intervjuer; Livslångt lärande;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förväntas medborgare ta ansvar för sin egen hälsa. Ett egenasnvar kräver kunskaper om hälsa. Hälsa är en del i skolämnet idrott och hälsa och kan vara en plattform att utveckla hälsokunskaper. Problemet med just hälsa är att begreppet upplevs oklart. LÄS MER

 4. 4. "Jag har lärt mig att..." : Om elevers erhållna kunskaper i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Frida Knäckepil; Ninni Sundén; [2021]
  Nyckelord :idrottsundervisning; hälsoundervisning; elev; kunskaper; lärande;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:   Syftet med undersökningen är att kartlägga elever i årskurs 9:s erhållna kunskaper i ämnet idrott och hälsa gentemot läroplanen. Nedan presenteras studiens frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Hälsans betydelse i ämnet idrott och hälsa : En studie om hur lärare uppfattar hälsouppdraget i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Karapidakis; Leo Lubner; [2020]
  Nyckelord :health; physical education; health promotion; health education; health in school; physical education and health; salutogenesis; hälsa; idrott och hälsa; hälsa i skolan; hälsoperspektiv; kasam; salutogenes;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att förstå hur lärare inom ämnet idrott och hälsa uppfattar och förhåller sig till ämnets hälsouppdrag. Följande frågeställningar kommer att behandlas: Hur definierar och tolkar lärare hälsobegreppet? Hur tolkar och arbetar lärare med ämnets hälsouppdrag? Vad anser lärare om ämnets hälsouppdrag? Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. LÄS MER