Sökning: "hälsovårdsstadgan 1874"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hälsovårdsstadgan 1874.

  1. 1. Hälsovårdsnämnden i Uppsala 1875-1907: : arbetet med ett modernt sanitärt system

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutet för bostads- och urbanforskning

    Författare :Andreas Alm; [2008]
    Nyckelord :Urbana studier; Historia;

    Sammanfattning :   I föreliggande text kommer jag att diskutera tillblivelsen av Uppsala renhållningsverk. Detta kommer att ske i termer av modernitet och det moderna samhällets utveckling. LÄS MER