Sökning: "hämmande"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet hämmande.

 1. 1. Zelda Title Theme : Plankning, analys och arrangering av NES-komposition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Augustsson; [2019]
  Nyckelord :tv-spel; plankning; musikanalys; komposition; NES; zelda;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skapades med målet att utforska musik från Nintendo Entertainment System–spel (NES) med ett musikteoretiskt och musikterminologiskt perspektiv. Det analyserade stycket är Title Theme från The Legend of Zelda (1988). Bakgrundskapitlet tar upp de verktyg kompositörerna hade att arbeta med som NES:s ljudkort och loopar. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Andersson; Catrine Forslund; [2019]
  Nyckelord :Adherence; compression treatment; factors; patient; venous leg ulcers; Faktorer; följsamhet; kompressionsbehandling; patient; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av venösa bensår hos den vuxna befolkningen i EU-länderna uppskattas vara mellan 490 000 upp till 1,3 miljoner personer. Den viktigaste behandlingen för att förebygga recidiverande bensår är kompressionsstrumpor. LÄS MER

 3. 3. Sex, är det vårt område?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therése Widerberg; Malin Steenhoff; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sex är ett mänskligt behov som många gånger prioriteras bort då rädsla för att kränka patientens integritet verkar hämmande för sjuksköterskan. Bröstcancerdrabbade kvinnor genomgår ibland behandlingar som kan påverka sexualiteten och det kan därför finnas behov av stöd från vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. En intervjustudie om några förskollärares synsätt och förhållningssätt kring flerspråkighet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shilan Kozad; Mahtab Zayani; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka huruvida flera förskollärare definierar sitt synsätt och förhållningssätt gentemot flerspråkighet. Syftet är även att undersöka när dessa förskollärare anser att arbete med flerspråkighet är aktuellt. LÄS MER

 5. 5. Konkurrerande offentlig säljverksamhet - En utvärdering av KOS-reglernas ändamålsenlighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Sjöberg; [2018-10-05]
  Nyckelord :Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utvärdera de så kallade KOS-reglernas (konkurrenslagen 3 kap 27 – 32 §§) förmåga att leva upp till de uttalade ändamålen – att minska offentliga säljverksamheters effekt på konkurrensen och därmed bidra till effektiv konkurrens.Då näringslivet tvingas konkurrera med offentliga aktörers säljverksamheter, som drivs utan vinstkrav och utan risk för konkurs, finns risk att konkurrensen störs. LÄS MER