Sökning: "hämmande"

Visar resultat 16 - 20 av 243 uppsatser innehållade ordet hämmande.

 1. 16. Aktiebolag eller enskild firma : en analys av lönsamheten i olika organisationsformer för ett jordbruksföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus K. Malmenstedt; [2019]
  Nyckelord :jordförvärvslagen; aktiebolag; enskild firma; investeringsteori; organisationsform; jordbruksföretag;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to investigate the financial consequences of a potential change in the Swedish Land Acquisition Act. The paper will compare corporations with sole proprietors to find out the most profitable business form for an agricultural business. LÄS MER

 2. 17. Konkurrerande offentlig säljverksamhet - En utvärdering av KOS-reglernas ändamålsenlighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Sjöberg; [2018-10-05]
  Nyckelord :Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utvärdera de så kallade KOS-reglernas (konkurrenslagen 3 kap 27 – 32 §§) förmåga att leva upp till de uttalade ändamålen – att minska offentliga säljverksamheters effekt på konkurrensen och därmed bidra till effektiv konkurrens.Då näringslivet tvingas konkurrera med offentliga aktörers säljverksamheter, som drivs utan vinstkrav och utan risk för konkurs, finns risk att konkurrensen störs. LÄS MER

 3. 18. Hippocampus as an Echo State Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Prabhanjan Mutalik; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Hippocampus is a brain region responsible for learning, memoryand spatial navigation. In that, the interactions between the CA3 andCA1 subregions have been the most studied due to the interesting dynamicsbetween the two regions. LÄS MER

 4. 19. Samtal och kollektivt lärande : En observationsstudie av arbetsmötens lärandepotential

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Odileine Engquist; Kristina Forsgren; [2018]
  Nyckelord :pedagogik; kollektivt lärande; arbetsliv; arbetsplatsmöte; samspel; samtal; dialog; diskussion; debatt;

  Sammanfattning : I dagens specialiserade arbeten ställs ofta stora krav på varje medarbetares samarbetsförmåga och att åstadkomma saker tillsammans mot ett gemensamt mål eller projektutfall. En viktig arena för lärande i organisationer är arbetsmöten där människor möts för att samarbeta och hantera olika ärenden. LÄS MER

 5. 20. Drivkrafter för ideellt arbete inom den sociala sektorn : En kvalitativ studie om motivation hos volontärer på tjej- och transjourer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Linnéa Gustafsson; Amanda Bartels; [2018]
  Nyckelord :Motivation; ideellt arbete; tjej-och transjourer; Volunteer Functions Inventory; feministiska värderingar; tematisk analys;

  Sammanfattning : Aktuell studie syftar till att undersöka motivationsgrunder för ideellt arbete inom den sociala sektorn. Som ett exempel på ideella organisationer inom den sociala sektorn har tjej- och transjourer valts ut. LÄS MER