Sökning: "hävande av faderskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hävande av faderskap.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Assisterad befruktning utanför kroppen - Kan ett samtycke villkoras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Herrloff; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt; Assisterad befruktning; Villkorat samtycke; Barnets bästa; Normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Assisterad befruktning utanför kroppen är en behandlingsmetod som samhället kan erbjuda ofrivilligt barnlösa par. Behandlingen sker antingen genom provrörsbefruktning (IVF) eller genom spermieinjektion (ICSI). Frågor kring fastställande och hävande av faderskap vid assisterad befruktning regleras av föräldrabalken. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av ett felaktigt fastställt faderskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Rollgard; [2006]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas en rad frågeställningar som kan uppstå då ett felaktigt fastställt faderskap uppdagas och sedermera hävs och de konsekvenser som ett hävt faderskap kan få för det drabbade barnet. Uppsatsen består av tre delar varav den första presenterar gällande rätt inom de i uppsatsen berörda områdena. LÄS MER