Sökning: "hållbar livsstil"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden hållbar livsstil.

 1. 1. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER

 2. 2. Kan föräldrars val att exponera sitt barn för naturen vara en indikation på att även besitta höga intentioner om att ge barnet förutsättningar för en hållbar livsstil? : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Elin Skytt; [2022]
  Nyckelord :Green environment; Health Benefits; Sustainability; Intention; Parental impact; Natur- och gröna miljöer; Hälsofördelar; Hållbarhet; Intention; Föräldrapåverkan;

  Sammanfattning : A connection or relation with nature has shown to be crucial to create an interest to protect these environments later in life. The aim of this study was to investigate if parents’ choice of whether to expose their child to nature and green spaces could be seen as an indicator for higher intentions of giving the child the necessary conditions to live sustainably. LÄS MER

 3. 3. Hur bör SO-undervisning om hållbar utveckling bedrivas för F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tina Olsson; Lucie Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Children; education; ESD; ethics; drama pedagogy; moral; outdoor; primary; sustainable development; teaching; values; Barn; dramapedagogik; etik; hållbar utveckling; lågstadiet; moral; undervisning; utbildning; utomhusaktiviteter; värderingar.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett komplext och samhällsdebatterat ämne världen över där frågor diskuteras som belyser vikten av att leva och agera hållbart för att inte äventyra kommande generationers möjligheter till försörjning. Barn och unga har därför en viktig roll i debatten om hållbar utveckling, där grunderna för en hållbar livsstil anses läggas i barndomen. LÄS MER

 4. 4. En miljöfrämjande livsstil i ett samhälle präglat av konsumtion : En kvantitativ uppsats om kulturella och ekonomiska resursers betydelse för ett ansvarsfullt förhållningssätt till jordens resurser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexandra Bäck; Christian Moraga Christian Moraga; [2022]
  Nyckelord :Consumption; The social space; Society of consumers; Sustainable consumption; Climate crisis; Environment; Sustainability; Konsumtion; Det sociala rummet; Konsumtionssamhälle; Hållbar konsumtion; Klimatkris; Miljö; Hållbarhet;

  Sammanfattning : The contemporary society is in many ways a society of consumers where individuals consume to satisfy their desires at the expense of our world’s health for our future generations. Consumption and a pro-environmental lifestyle have a polarized relationship and research indicates that society needs a change. LÄS MER

 5. 5. Urfolks andliga och filosofiska idéer bortom tid och rum : En socialkonstruktivistisk studie om andlighetens relevans i den nutida sociala utvecklingen mot bakgrund av klimatkrisen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Palmiro Flores; [2022]
  Nyckelord :klimatförändring; livsstil; urfolkens världsbilder; andlighet; modernt synssätt; miljöförstörelse; social och hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Världen har alltid varit social och miljömässigt föränderlig, men den post modernalivsstilen och ingripandet på naturens rytmer har påskyndat den omvälvande förändringensom vi upplever idag. Klimatförändring och miljöförstörelse i denna bemärkelse har attgöra med den samtida sekulära förståelsen av människans relation till naturen och denonödiga utvinningen av naturliga resurser. LÄS MER