Sökning: "hållbar byggprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden hållbar byggprocess.

 1. 1. Hållbar masshantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tobias Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Masshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bygg- och anläggningsbranschen står inför en stor utmaning med klimatreducerande åtgärder mot en klimatneutral byggprocess tills 2045. Denna studie är en uppföljning av ett exploateringsprojekt i Skellefteå Kommun med Skanska Sverige AB som entreprenör. LÄS MER

 2. 2. Miljöbedömning av två flerbostadshus : En jämförande studie mellan stomme av betong och stomme av KL-trä

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Karlsson; [2017]
  Nyckelord :construction process; sustainable development; environmental impact; byggprocess; hållbar utveckling; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Antropogena utsläpp av klimatpåverkande gaser är enligt IPCC med 95 % sannolikhet anledningen till de klimatförändringar vi nu står inför. För att klimatförändringarna inte ska bli för omfattande finns det nu ett mål att försöka hålla den globala medeltemperaturökningen under 2 °C. LÄS MER

 3. 3. Avvikelser mellan projekterad och verifierad energiprestanda för nyproducerade lågenergibyggnader : En studie av AB Bostäders svårigheter att leva upp till uppsatta energikrav i deras nybyggda flerbostadshus

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sebastian Gustafsson; Gösta Jansson; [2017]
  Nyckelord :Low energy buildings; Energy performance of buildings; Hot water recirculation; District heating; energy calculation; Lågenergibyggnader; Energiprestanda; VVC; Fjärrvärme; Energiberäkning;

  Sammanfattning : EUs direktiv för energiprestanda innebär att alla nya byggnader från och med 2021 ska vara nära-nollenergibyggnader. De stundande kraven innebär att beställare måste skärpa sina energikrav vid upphandling av flerbostadshus. LÄS MER

 4. 4. Makten över bostaden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Sofia Eriksson; [2012]
  Nyckelord :byggemenskaper; social hållbarhet; grannskapstanken; deltagande; gated communities;

  Sammanfattning : Bostadsbyggandet i Sverige idag präglas av ett fåtal större företag som producerar relativt standardiserade bostäder. Möjligheterna för den enskilda boende att påverka sitt framtida boende med avseende på planlösning och utformning är begränsade samtidigt som nya krav på bostäder uppkommer: familjekonstellationer ändras, kärnfamiljen är inte längre en självklarhet och miljö- och klimatfrågor vinner mark. LÄS MER

 5. 5. Indikatorkoordinationsplan i en byggprocess

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Martin Pettersson; Magnus Persson; [2010]
  Nyckelord :IKP; Urban Manager; Hållbar stadsutveckling; Hållbar utveckling; Byggstyrning; Caofeidian; Indikator; Hållbar byggstyrning; Urbana studier; SLU Alnarp; MAH;

  Sammanfattning : På många ställen i världen sker idag en kraftig urbanisering, vilket innebär en folkförflyttning från landsbygd till stadsområde. Kina är ett av de länder som har en kraftig urbanisering och där 15 miljoner kineser lämnar landsbygden varje år för att arbeta i städerna. LÄS MER