Sökning: "hållbar miljöutveckling"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hållbar miljöutveckling.

 1. 1. One need not have been a lion to understand meat consumption : En surveyundersökning om svenskars miljövärderingar och konsumtionsbeteende av kött

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anton Joelson; Anders Elgtberg; [2018]
  Nyckelord :Köttkonsumtion; konsumtionsbeteende; miljövärdering; hållbar miljöutveckling; Weber;

  Sammanfattning : Indications show that the Swedish population is getting more aware of the environmental impact high meat consumption has. At the same time, the meat consumption in Sweden is breaking all previous records, and crossing the line for environmental sustainability by far. LÄS MER

 2. 2. Avfallshantering och kvalitetsstyrning för effektiv reducering av avfallsproduktion : En fallstudie genomförd på Cloetta Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Olsson; David Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Waste and Quality Management; Waste Production; Defects.; Avfallshantering; kvalitetsstyrning; avfallsproduktion; defekter.;

  Sammanfattning : Användningen av naturliga resurser ökar allt mer och därmed även dess knapphet. I organisationer finns det en överdriven användning av naturtillgångar då en del inte används till sitt primära syfte, vilket kan ses som en form av slöseri. LÄS MER

 3. 3. Konflikten mellan dagsljus och solvärmelast : I samarbete med Metod arkitekter för projektet Blå Korset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Izabelle Kleinau; [2017]
  Nyckelord :Technology; energy; environmental development; sustainable development; daylight; solar radiation; solar heaty gain; environmental certification; solar shielding; Teknik; energi; miljöutveckling; hållbar utveckling; dagsljus; solinstrålning; solvärmelast; miljöcertifieringar; solavskärmning;

  Sammanfattning : En teknisk undersökning har gjorts i syfte att diskutera konflikten mellan dagsljus ochsolvärmelast i byggnader. I detta arbete studeras konflikten i samarbete med Metod arkitekterför projektet Blå Korset och dess val av solavskärmning som lösning till problemet. LÄS MER

 4. 4. Skogliga bioinnovationer för ett fossilfritt jordbruk : en jämförande livscykelanalys på en bio- och fossilbaserad marktäckningsduk inom svenskt jordbruk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Langell; [2017]
  Nyckelord :biomaterial; bioplast; cellulosa; klimatpåverkan; LCA; odling; papper; LDPE; utsläpp;

  Sammanfattning : Den traditionellt fossilbaserade världsekonomin är ifrågasatt och anses ohållbar för vår framtid. En övergång mot en mer biobaserad ekonomi är därför i fokus på nationell och internationell nivå för att konfrontera klimat-, miljö- och resursproblematik. LÄS MER