Sökning: "hållbar samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden hållbar samhällsplanering.

 1. 1. Fallet Lalandia: Ett exempel på hållbar destinationsutveckling? : En diskursanalys av hållbarhetsaspekter i ett samtida destinationsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Emma Danielsson; Nathalie Jensen; [2020]
  Nyckelord :Sustainable destination development; Tourism; Urban planning; Hållbar destinationsutveckling; Turism; Samhällsplanering;

  Sammanfattning : Hållbar destinationsutveckling ses idag som en viktig motor för regional tillväxt och utveckling. Trots detta råder en osäkerhet om vad det innebär i praktiken och det saknas en tydlig vägledning för hur destinationer kan utvecklas utan bekostnad på samhällsutvecklingen och den befintliga omgivningen. LÄS MER

 2. 2. Fysisk planering som främjar hållbart beteende : En studie om hur samhällsplanering kan främja hållbart beteende i Nyhamnen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Ahlin; [2020]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; hållbart beteende; fysisk planering; backcasting; Nyhamnen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att granska om den fysiska planeringen i Nyhamnen kan leda till en hållbar stadsutveckling, genom att undersöka huruvida kommunen planerar för att upprätthålla ett hållbart beteende hos invånarna. Undersökningen ägde rum med hjälp av metoderna backcasting och dokumentanalys av Nyhamnens officiella dokument. LÄS MER

 3. 3. Vad är värdet på trygghet, träd och tillhörighet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Martina Wihäll; [2019-08-02]
  Nyckelord :Folkhälsa; Kommunal planering; Hälsosam stadsutveckling; Fysisk planering; Hållbar stadsutveckling; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie baserar sig på resultat från semistrukturerade intervjuer genomförda på sex förvaltningar med ansvar för fysisk planering i Göteborgs Stad. Studiens syfte har varit att öka kunskapen om hur planerare i Göteborgs stad förstår och använder folkhälsa inom fysisk planering. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet ur ett kommunalt samhällsplaneringsperspektiv : En studie om Gävle kommuns definition av, åtgärder kring och arbetssätt för social hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; urban planning; social sustainable urban planning; municipality planning; social hållbarhet; samhällsplanering; socialt hållbar samhällsplanering; kommunal planering;

  Sammanfattning : Social sustainability is high on the agenda both internationally and nationally, but even though the work has been going on for over 30 years, Sweden has long to go before becoming equal. There are currently gaps in the Swedish research of social sustainability within urban planning. LÄS MER

 5. 5. Ambitionen av hållbar utveckling i Karlstad kommun : En utforskning om begreppet hållbar samhällsplanering i Karlstad kommun utifrån deras översiktsplan och tjänstemän.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Daniel Günther; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar utvecklig; god bebyggd miljö;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks processen samt ambitionen för en hållbar samhällsplanering i Karlstad kommun. Klimatet och den hållbara utvecklingen har blivit en sådan fråga som har hamnat på agendan i dagens samhälle enligt samhällsplanerare från Karlstad kommun. LÄS MER