Sökning: "hållbar stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden hållbar stadsplanering.

 1. 1. Finns det en ny hållbar mobilitet? : En undersökande fallstudie om förändringspotentialen hos innovationsprojektet Mo-Bo 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lisa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :mobilitetstjänster; hållbara transporter; transformation; disruptiv förändring; stadsplanering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera hur och i vilken utsträckning pilotprojektet Mo-Bo 3 kan bidra till en disruptiv förändring av det nuvarande persontransportsystemet. En disruptiv förändring omfattar en åtgärd som bidrar till att drastiskt förändra de riktlinjer och normer som främjar dagens bilanvändande. LÄS MER

 2. 2. Hänsynstagande av social hållbarhet i plan - och genomförandeprocessen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Moberg; Linnéa Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; plan- och genomförandeprocessen; sociala aspekter; hänsynstagande;

  Sammanfattning : Social hållbarhet kan uppfattas svårdefinierat och dessutom har begreppet förändrats med tiden då det är sammankopplat med existerande normer och värderingar. Socialt hållbar stadsutveckling är idag en viktig fråga som dock innefattar vissa utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Urban grönstruktur : och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Astrid Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Urban grönstruktur; ekologisk konnektivitet; urban odling; ekosystemtjänster; hållbar stadsplanering;

  Sammanfattning : Grönstrukturen i städer har genom sin multifunktionella karaktär stor betydelse för en hållbar urban utveckling. Forskning visar att hållbara städer kräver en samsyn mellan estetik, platsens funktion och den övergripande grönstrukturplaneringen kopplat till optimering och skapande av ekosystemtjänster. LÄS MER

 4. 4. Enkelt och lätt att hitta rätt : En studie om hur människor samspelar med omgivningen vid navigering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Britt-Mary Wackenström; [2019]
  Nyckelord :wayshowing; wayfinding; Informationdesign; spatial design; spatial communication; temporary architecture; Informationsdesign; rumslig gestaltning; orienterbarhet; rumslig kommunikation; flöde; wayfinding; tillfällig arktitektur;

  Sammanfattning : Då Stockholm Stad växer, ökar också behovet av att effektivisera och rusta upp offentliga platser för att bibehålla en hållbar och attraktiv stad (Stockholm Stad 2018). Ombyggnationer förändrar inte bara stadsbilden fysiskt, utan påverkar även den mentala bilden av en plats. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomi för hållbar stadsutveckling- En studie som undersöker förutsättningarna för lönsam delning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; cirkulär ekonomi; stadsplanering; kommersialisering; affärsmodeller; hållbar livsstil; delningsfunktioner; Sege Park; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Society intends to become more sustainable and in the work towards becoming more sustainable, circular models have a contributing role in the transition. Combining sustainable consumption with the sharing economy concept could help to tackle challenges such as: the growing amount of waste and climate change by reducing the extractions of resources and regenerated materials within the economic system. LÄS MER