Sökning: "hållbar stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden hållbar stadsutveckling.

 1. 1. Fysisk planering som främjar hållbart beteende : En studie om hur samhällsplanering kan främja hållbart beteende i Nyhamnen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Ahlin; [2020]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; hållbart beteende; fysisk planering; backcasting; Nyhamnen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att granska om den fysiska planeringen i Nyhamnen kan leda till en hållbar stadsutveckling, genom att undersöka huruvida kommunen planerar för att upprätthålla ett hållbart beteende hos invånarna. Undersökningen ägde rum med hjälp av metoderna backcasting och dokumentanalys av Nyhamnens officiella dokument. LÄS MER

 2. 2. Välbefinnande i stadsrummet : en undersökning i vilka aspekter som kan bidra till att göra stadsrummet mer socialt hållbart

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Fischer; [2020]
  Nyckelord :välbefinnande; social hållbarhet; hållbarhetsmål; Agenda 2030; tillfällig landskapsarkitektur; New Urban Agenda; Gap Filler; Urban Layers;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför flera större utmaningar så som urbanisering, försämrad folkhälsa, klimatförändringar och segregation. Fler av utmaning-arna är speciellt utmärkande i de urbana regionerna vilket ökar behovet av en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Hade vi behövt agendan tidigare? : En undersökning av den nya stadsdelen Vega som hållbar stad utifrån Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tove Åslund; [2020]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Agenda 2030; Globala målen; Hållbar utveckling; Hållbar städer och samhällen;

  Sammanfattning : Samhällsplaneringen utgör en betydelsefull del för att kunna skapa en hållbar utveckling. I en tid när vi beskrivs som de sista med möjlighet att kunna stoppa klimatförändringar är det av största vikt att det som byggs idag strävar i rätt riktning. LÄS MER

 4. 4. Går det att odla platser? En explorativ studie över hur utformning och operationalisering i samband med urban odling utifrån kritisk placemaking kan bidra till hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennie-Ann Olsson Holm; [2019-08-12]
  Nyckelord :Kritisk placemaking; hållbar utveckling; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; urban odling;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i problematiken kring tomrummet mellan visioner om hållbar utveckling och metoder för att uppnå detsamma. Urban odling har under de senaste 15 åren i ökad grad uppmärksammats för dess potential att bidra till hållbar stadsutveckling - ekonomiskt, ekologiskt och socialt (Lang, 2014). LÄS MER

 5. 5. Vad är värdet på trygghet, träd och tillhörighet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Martina Wihäll; [2019-08-02]
  Nyckelord :Folkhälsa; Kommunal planering; Hälsosam stadsutveckling; Fysisk planering; Hållbar stadsutveckling; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie baserar sig på resultat från semistrukturerade intervjuer genomförda på sex förvaltningar med ansvar för fysisk planering i Göteborgs Stad. Studiens syfte har varit att öka kunskapen om hur planerare i Göteborgs stad förstår och använder folkhälsa inom fysisk planering. LÄS MER