Sökning: "hållbar stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade orden hållbar stadsutveckling.

  1. 1. Går det att odla platser? En explorativ studie över hur utformning och operationalisering i samband med urban odling utifrån kritisk placemaking kan bidra till hållbar stadsutveckling

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Jennie-Ann Olsson Holm; [2019-08-12]
    Nyckelord :Kritisk placemaking; hållbar utveckling; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; urban odling;

    Sammanfattning : Studien tar avstamp i problematiken kring tomrummet mellan visioner om hållbar utveckling och metoder för att uppnå detsamma. Urban odling har under de senaste 15 åren i ökad grad uppmärksammats för dess potential att bidra till hållbar stadsutveckling - ekonomiskt, ekologiskt och socialt (Lang, 2014). LÄS MER

  2. 2. Vad är värdet på trygghet, träd och tillhörighet?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Martina Wihäll; [2019-08-02]
    Nyckelord :Folkhälsa; Kommunal planering; Hälsosam stadsutveckling; Fysisk planering; Hållbar stadsutveckling; Social hållbarhet;

    Sammanfattning : Denna studie baserar sig på resultat från semistrukturerade intervjuer genomförda på sex förvaltningar med ansvar för fysisk planering i Göteborgs Stad. Studiens syfte har varit att öka kunskapen om hur planerare i Göteborgs stad förstår och använder folkhälsa inom fysisk planering. LÄS MER

  3. 3. Socialt blandat boende i Frihamnen

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
    Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

    Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

  4. 4. Hänsynstagande av social hållbarhet i plan - och genomförandeprocessen

    Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

    Författare :Hanna Moberg; Linnéa Zakrisson; [2019]
    Nyckelord :social hållbarhet; plan- och genomförandeprocessen; sociala aspekter; hänsynstagande;

    Sammanfattning : Social hållbarhet kan uppfattas svårdefinierat och dessutom har begreppet förändrats med tiden då det är sammankopplat med existerande normer och värderingar. Socialt hållbar stadsutveckling är idag en viktig fråga som dock innefattar vissa utmaningar. LÄS MER

  5. 5. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa

    Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Jenny Ekstam; [2019]
    Nyckelord :social hållbarhet; hälsa; Malmö; jämlikhet; stadsutveckling; sociala bestämningsfaktorer;

    Sammanfattning : Studien undersöker Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. 2013 släpptes Malmökommissionens slutrapport med mål och åtgärdsförslag baserade på WHOs rapport Closing the gap i a generation. Den här uppsatsen handlar om jämlik hälsa kopplat till hållbar stadsutveckling och hälsans sociala bestämningsfaktorer. LÄS MER