Sökning: "hållbar stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden hållbar stadsutveckling.

 1. 1. Identifiering och värdering av kulturella ekosystemtjänster i urban miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Vendela Andersson; [2021]
  Nyckelord :cultural ecosystem services; urban ecosystem services; valuation; tool; sustainable urban planning; kulturella ekosystemtjänster; urbana ekosystemtjänster; värdering; verktyg; hållbar stadsutveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to discuss and explore how cultural ecosystem services are identified and valued within a Swedish municipal urban planning context, which services are specifically of interest and how the identification and valuation are used. The paper will analyze identification tools provided by public organizations and consultants. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan designkvalitet och designintention : En tillämpning av design quality evaluation (DQE) i påbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emanuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Architecture; design intention; design quality; design quality evaluation DQE ; vertical extensions of buildings; Arkitektur; designintention; designkvalitet; design quality evaluation DQE ; påbyggnation;

  Sammanfattning : Påbyggnation är en typ av hållbar stadsutveckling som blir allt vanligare i Sverige. Ett av de gemensamma målen vid påbyggnation, likt andra byggprojekt, är att uppnå en viss förbestämd kvalitet. Designkvalitet kan ses som en del av kvalitetsmålet. LÄS MER

 3. 3. En offentlig mötesplats – en jämlik mötesplats? : En kvalitativ studie om den fysiska planeringen av jämlika mötesplatser i Linköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Sofia Jonsson; Anastasiya Savchenko; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; social sustainability; equal public spaces; fysisk planering; social hållbarhet; jämlika mötesplatser;

  Sammanfattning : Despite the value of public spaces for creating greater social cohesiveness, they risk not being prioritized in urban planning. This thesis aims to investigate the role of public spaces for a social sustainable urban development, focusing on equality in Linköping. LÄS MER

 4. 4. Insamling, utveckling och användning av kunskap för att uppnå energikrav : En studie om AB Stockholmshems utmaningar med att uppnå Stockholms stads energikrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rickard Trollsås; Andreas Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :building process; energy consumption; knowledge management; Stockholms stads energy demand; sustainable city development; byggprocessen; energiförbrukning; knowledge management; Stockholms stads energikrav; hållbara stadsutveckling;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är för tillfället en av de snabbaste i Europa, vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. En effekt av urbaniseringen är att det finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. LÄS MER

 5. 5. Hållbar trafik i staden : En fallstudie om trafiksituationen i Västra hamnen, Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Bedran Sertdemir; Haris Jasarevic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I nästan alla kommuners planeringsdokument lyfts ett hållbart trafiksystem upp som ett eftersträvansvärd mål, men samtidigt ser vi att samhället har anpassats efter bilen. Syftet med denna fallstudie är att skapa en förståelse kring vilken påverkan bilen har på staden och hur planerare arbetar för att skapa en hållbar stad. LÄS MER