Sökning: "hållbar stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade orden hållbar stadsutveckling.

 1. 1. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER

 2. 2. Multifunktionella dagvattenlösningar : en jämförande studie av tre dagvattenanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Magnusson; Johanna Wolter; [2023]
  Nyckelord :Multifunktionell; dagvatten; förtätning; trivalent design; hållbar stadsutveckling; klimatanpassning;

  Sammanfattning : Förtätning av våra städer ökar andelen hårdgjord mark och således ökar belastningen på dagens ledningssystem vid kraftiga regn. En lösning är att utnyttja möjligheter till att fördröja dagvattnet genom olika typer av dagvattenanläggningar i staden. LÄS MER

 3. 3. Behöver ytterstaden bli innerstaden för att vara socialt hållbar? : En fallstudie av Husbys utemiljöer

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Julia Engel; Emma Ramstedt; [2023]
  Nyckelord :Million Homes Programme; public spaces; outdoor environment; social sustainability; urbanity; Miljonprogrammet; offentliga rum; utemiljö; social hållbarhet; stadsmässighet;

  Sammanfattning : Miljonprogramsområden karaktäriseras i många fall av en enformig bebyggelse, storabostadsgårdar, trafikseparering och mycket grönska. Dessa områden är i behov avupprustning, både invändigt men även i den offentliga miljön. Idag råder ett stadsmässigtideal inom stadsplanering. LÄS MER

 4. 4. Ice Cold Urban Planning : A Literature Review on Challenges and Strategies in Designing Sustainable Winter Cities

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Carlos Huerta; Catrin Axelsson; [2023]
  Nyckelord :winter cities; sustainable urban planning; accessibility; transportation; winter trails; cold climate; urban design; snow management; literature review; vinterstäder; hållbar stadsplanering; tillgänglighet; transport; vinterleder; kallt klimat; urban design; vitstruktur; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Designing winter cities after the conditions of the winter weather entails unique challenges that require urban planning that is adapted to the specific conditions. One challenge is enabling transportation and accessibility despite heavy snowfall and slippery road surfaces. LÄS MER

 5. 5. Renovering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med hänsyn till energieffektivisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Sunisa Knutsson; [2023]
  Nyckelord :K-märkta byggnader; kulturbevaring; renovering; energianvändning; energieffektivisering; solceller; tilläggsisolering; fönsterbyte; solavskärmning; IDA-ICE; Miljöbyggnad.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to provide proposals for renovation measures and investigate to what extent preservation of cultural values can be combined with energy efficiency in an urban transformation projects. The goal was also to develop a strategy for the renovation of k-marked buildings using literature study, case study and parameter study. LÄS MER