Sökning: "hållbar stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade orden hållbar stadsutveckling.

 1. 1. Insamling, utveckling och användning av kunskap för att uppnå energikrav : En studie om AB Stockholmshems utmaningar med att uppnå Stockholms stads energikrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rickard Trollsås; Andreas Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :building process; energy consumption; knowledge management; Stockholms stads energy demand; sustainable city development; byggprocessen; energiförbrukning; knowledge management; Stockholms stads energikrav; hållbara stadsutveckling;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är för tillfället en av de snabbaste i Europa, vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. En effekt av urbaniseringen är att det finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. LÄS MER

 2. 2. Den sociala hållbarhetens komplexitet och boendes upplevelser av stadsutveckling : En fallstudie i Gottsunda/Valsätra

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Yakob Tilahun Cederlund; [2021]
  Nyckelord :Social hållbarhet; stadsutveckling; boende; Gottsunda; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är ett aktuellt ämne i dagens stadsutvecklingsdebatter och mänskliga värderingar, handlingar samt känslor spelar en central roll för vad som anses socialt hållbart. Det finns en mängd strategier för att främja en socialt hållbar stadsutveckling och denna studie syftar till att undersöka hur Uppsala kommun förhåller sig till begreppet när de planerar Gottsundaområdets framtid. LÄS MER

 3. 3. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. LÄS MER

 4. 4. Tät och Socialt Hållbar Stad : en fallstudie om sambandet mellan täthet och social hållbarhet i Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emma Toth; [2020]
  Nyckelord :compact city; sustainability; täthet; förtätning; hållbarhet; social hållbarhet;

  Sammanfattning : För att uppnå hållbara livsstilar finns idén om en tät, sammanhållen och funktionsblandad stadsutveckling som ett ideal. Således ses att bygga en tät stad som en riktning mot att bygga hållbart, både inom den sociala, ekonomiska och ekologiska aspekten. LÄS MER

 5. 5. Externa och halvexterna handelsetableringar : En kvalitativ analys av attityder och drivkrafter för planering och utveckling av externhandel i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Lisa Blom; Johanna Fridh; [2020]
  Nyckelord :External trade establishments; sustainable development; sustainable urban development; business development; transport efficiency; passenger car; Externa handelsetableringar; hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; näringslivsutveckling; transporteffektivitet; personbil;

  Sammanfattning : Det svenska transportsystemet är i dagsläget till stor del fossilberoende och efterfrågan på transporter förväntas öka det närmaste decennierna. En ökad efterfrågan på transporter genererar i sin tur ökade utsläpp, vilket medför negativa effekter på människors hälsa men även på miljön. LÄS MER