Sökning: "hållbar utveckling återbruk i förskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling återbruk i förskolan.

 1. 1. I riktning mot hållbarhet? : Förskollärares förhållningssätt tillhållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Kåks; Sandra Skoglund; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbarhet; utvecklingspedagogik; hållbarhetsarbete; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt till arbete medhållbar utveckling i förskolan. Studien tar avstamp i frågor som rör vilka innebörderförskollärare lägger i begreppet hållbar utveckling och hur dessa innebörder relateras tillvarandra, samt hur förskollärarna resonerar kring barnens lärande för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarnens tankar kring återanvändning av hushållsavfall : En studie om barns tankar kring återanvändning av hushållsavfall ur en miljösynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Dominique Rensema; [2016]
  Nyckelord :Preschool children; children; biology; pedagogy; sustainable development; environmental issues; reuse; recycle; household waste; environmental improvement; Förskolebarn; förskolan; barn; biologi; pedagogik; hållbar utveckling; miljöfrågor; återanvändning; återbruk; hushållsavfall; miljöförbättringar;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker barns tankar om återanvändning av hushållsavfall ur ett miljöperspektiv genom kliniska intervjuer och vid hjälp av konkreta material. Undersökningen sker med en grupp av åtta förskolebarn i åldrarna mellan 4 - 5 år. LÄS MER

 3. 3. Ekologiska barn? Bilderböcker och hållbar utveckling : En diskursanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Marklund; Charlotte Thörn; [2015]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; bilderböcker; förskola; diskurs; subjektivitet; diskursanalys; ekologiska barn;

  Sammanfattning : Den här studien riktar sig mot arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor i förskolan. Syftet med studien är att ge en inblick i utbudet av bilderböcker om hållbar utveckling som riktar sig mot barn i förskoleåldern och som getts ut på den svenska marknaden mellan åren 2005 och 2015, samt vilka budskap dessa böcker kan förmedla. LÄS MER

 4. 4. Återvinning och återbruk i förskolan : Förskollärares och en förskolechefs perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Therese Holmberg; Elin Widroth; [2015]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; återbruk; återvinning; förskollärare; förskolechef; barn; vårdnadshavare; förskola; delaktighet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det inte finns mycket forskning inom området hållbar utveckling i förskoleåldrarna. Detta område är aktuellt i dagens samhälle. I den här studien fokuseras det på begreppen återbruk och återvinning i förskolan som är en del av den hållbara utvecklingen. LÄS MER