Sökning: "hållbar utveckling lek och lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling lek och lärande.

 1. 1. Hållbar utveckling i förskolan : En studie om hur förskollärare uppfattar och undervisar i hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Sandgren; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på begreppet hållbar utveckling, vad det innebär för dem och hur de undervisar i ämnet i förskolan. De frågeställningar studien utgått från är följande: - Hur definierar förskollärare begreppet hållbar utveckling?- Hur arbetar förskollärare med undervisning av hållbar utveckling? Det teoretiska perspektiv som studien utgått från är det sociokulturella perspektivet som menar att barns lärande sker i socialt samspel med andra barn och vuxna i en kulturell kontext. LÄS MER

 2. 2. Energiklossen : En normkreativ fordonsartefakt som bidrar till lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jennie Olausson; Emma Åsberg; [2020]
  Nyckelord :Teknisk design; Användarcentrerad design; Normkreativ design; Förskola; Artefakt; Digital teknik; Energi; Magnetism;

  Sammanfattning : Sustainable technology is implementing more and more in society and is going to be an important part in the future. That is why it is important to introduce and arouse children’s interest in these subjects already in preschool. LÄS MER

 3. 3. Ordet som försvann : En vetenskaplig essä om förskolepedagogers fostransansvar och praktiska yrkeskunnande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Ylva Embler; [2019]
  Nyckelord :Child-rearing; preschool; basic activity; non-cognitive abilities; curriculum; socialisation process; development; practical knowledge; professional and interpersonal responsibility; Fostran; förskolan; grundverksamhet; icke-kognitiva förmågor; läroplan; socialisationsprocess; utveckling; praktisk kunskap; professionellt och mellanmänskligt ansvar;

  Sammanfattning : The word that disappeared - A scientific essay on the child-rearing responsibilities and practical professional knowledge of preschool educators This scientific essay examines how child-rearing tasks of the preschool educator relates to their practical knowledge from a hermeneutical perspective considered in the light of Hannah Arendt's concept of responsibility. The study consists of six subject narratives and an ethno-logical field study carried out at two preschools. LÄS MER

 4. 4. Vårdnadshavares engagemang i Grön Flagg : Förskollärares uppfattning om vårdnadshavares samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Susanne Sörensen; [2019]
  Nyckelord :Engagemang; fenomenografi; förskollärare; Grön Flagg; hållbar utveckling; samverkan; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att belysa förskollärares uppfattning om, på vilka sätt vårdnadshavare involveras i förskolans miljövård inom ramen för hållbar utveckling. Tidigare forskning pekar på att barns viktigaste källor i lärande om förhållningssätt främst utgår ifrån vårdnadshavare. LÄS MER

 5. 5. Gröna sköna appar : - lek- och lärappar som didaktisk resurs i lärande för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Susanne Henne; [2017]
  Nyckelord :Lek- och lärappar; lärande för hållbar utveckling; hållbarhetsfrågor; förskoledidaktik; socialsemiotiskt multimodalt perspektiv; multimodalitet; affordance; handlingsutrymme; digitala verktyg; digital lärplatta;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att analysera lek- och lärappar som berör hållbarhetsfrågor för att ta reda på vad de erbjuder barn i förskoleåldern i lärande för hållbar utveckling. Viktigt att poängtera är att syftet med studien inte är att jämföra de deltagande lek- och lärapparna. LÄS MER