Sökning: "hållbar utveckling sopsortering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling sopsortering.

 1. 1. Förskollärares upplevelse av undervisning i ekologisk hållbar utveckling i förskolan : ”…det lilla jag gör påverkar...”

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna-Karin Palmkvist; Sofia Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; förskola; lärande för hållbar utveckling; undervisning; utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka förskollärares upplevelse av hur de använder naturområden i sitt närområde samt förskolans utemiljö i sin undervisning om ekologisk hållbar utveckling. Då examensarbetets syfte var att undersöka förskollärares upplevelse av ett specifikt fenomen valdes en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling och dess tre dimensioner i förskoleverksamheten : En kvalitativ studie om förskolepedagogers uppfattningar av hållbar utveckling och dess tre dimensioner i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sophie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :dimensioner av hållbar utveckling; förskola; hållbar utveckling; pedagogers uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa förskolepedagogers uppfattningar av begreppet hållbar utveckling och de tre dimensionerna (ekologisk, social och ekonomisk) i förskolans verksamhet. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger som arbetar i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Utbildning för hållbar utveckling inom Grön Flagg: Förskollärares uppfattning och arbete kring begreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alicia Sandström; Caroline Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Barns inflytande; förskola; Grön Flagg; lärares förhållningssätt; utbildning för hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att studera hur hållbar utveckling uppfattas av förskollärarna på några förskolor, hur de arbetar med begreppet, samt hur arbetet ligger till grund för barnens medvetenhet och delaktighet. Då det är olika stort intresse i förskolorna att arbeta mot ett hållbart samhälle, valde vi i vår studie att fokusera på de förskolor som hade ett tydligt intresse och engagemang. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation av det kommunala hållbarhetsarbetet : en fallstudie av Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Axel Frejd; Isabella Viman; [2018]
  Nyckelord :miljöarbete; grön marknadsföring; kommunal verksamhet; kommunikation;

  Sammanfattning : To promote sustainable development is a vital aspect of ensuring a safe and enduring future for our world. In efforts to increase the global commitment he UN has set 17 goals for the sustainability work of its member states. In the Swedish public sector these goals have been incorporated at different levels of control. LÄS MER

 5. 5. Sopsortering som exempel på ekologisk modernisering : en kritisk fallstudie av sopsorteringen i Smaragden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannah Jarvis; [2016]
  Nyckelord :hållbar utveckling; avfall; sopsortering; avfallsrum; avfallshierarki; nudging; Rosendal; ekologisk modernisering;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som fått omfattande spridning och som i stadsbyggnad idag är ett nyckelbegrepp som implementeras i stadsplanering. När man byggde Smaragden, ett lägenhetshus i Uppsala gjorde man detta med vision om en hållbar bostad som uppmuntrar de boende till hållbara val. LÄS MER