Sökning: "hållbarhetsredovisning handelsbanken"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden hållbarhetsredovisning handelsbanken.

 1. 1. Corporate Social Responsibility - banker, hållbarhetsarbete och riktlinjer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Björk; Elin Klasson; [2018-09-20]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; GRI; G4; hållbarhetsredovisning; Nordea; SEB; Handelsbanken; banksektorn; Global Compact;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning – En studie av tillämpningen av GRI G4 bland företag i finansiella sektorn och gruv- och metallsektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beatrice Sörby; Mikaela Bjure; [2018-06-29]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Redovisning; Hållbarhet; Global Reporting Initiative; GRI G4; Jämförbarhet; Legitimitet; Intressenter; Isomorfism;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: GRI G4 är ett principbaserat ramverk som används av företag ochorganisationer i olika branscher och sektorer. Stor flexibilitet i tillämpningen av ramverketriskerar att medföra skillnader i innehåll och struktur i hållbarhetsredovisningen, vilketmotverkar jämförbarhet i hållbarhetsredovisningen. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning, en studie om vad företag inom den privata sektorn har för motiv till att hållbarhetsredovisa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Attling Tove; Elnerud Jessica; [2014]
  Nyckelord :Sustainability reporting; GRI; CSR; reason; Hållbarhetsredovisning; GRI; CSR; motiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera vad företag inom den privata sektorn har för uttalade motiv till att hållbarhetsredovisa.Metod: I denna studie har den kvalitativa forskningsmetoden tillämpats. Vidare genomfördes semistrukturerade intervjuer med olika företag verkande inom olika branscher. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning : fyra bankers ekonomiska påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jenny Nordström; Zandra Cederqvist; [2012]
  Nyckelord :Sustainability report; corporate social responsibility CSR ; global reporting initiative GRI ; economic impact; triple bottom line TBL ; hållbarhetsredovisning; Corporate social responsibility CSR ; Global reporting initiative GRI ; ekonomiskt ansvar; Tripple bottom line TBL ;

  Sammanfattning : Fokus i denna uppsats ligger i att jämföra fyra organisationers hållbarhetsredovisningar och se i vilken utsträckning de uppfyller GRI:s riktlinjer för ekonomisk påverkan. De fyra organisationer som granskas är Sveriges storbanker, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility : Inom bankverksamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Devan Shamoun; Jelena Kokosar; [2012]
  Nyckelord :CSR; hållbarhetsredovisning; intressenter; medarbetare; ansvarsfullt företagande;

  Sammanfattning : Begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, har på senare årtionden blivit ett allt viktigare koncept för företag. För att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga krävs det idag att man både tar sitt ansvar utifrån det ekonomiska perspektivet och det sociala perspektivet. LÄS MER