Sökning: "hållbarhetsredovisning risk"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden hållbarhetsredovisning risk.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning i kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Niklas Bergman; Darsen Umaganthan; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Hybrid organizations; Municipally owned housing company; Privately owned housing company; Stakeholder theory; Legitimacy theory; Agency theory; Hållbarhetsredovisning; Hybrida organisationer; Kommunala bostadsbolag; Privata bostadsbolag; Intressentteorin; Legitimitetsteori; Agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsredovisning har blivit en viktigare del för de svenska företagen vilket visas i den signifikanta ökningen av omfattningen och kvaliteten av hållbarhetsredovisningen som har skett den senaste tiden. Ett flertal studier har tidigare studerat sambandet mellan hållbarhetsredovisningen och faktorer som storlek, branschtillhörighet och synlighet. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom livsmedelsbranschen : En kvalitativ studie om branschspecifika väsentligheter utifrån intressent- och legitimitetsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Fridén; Paulina Karlberg; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbarhetsredovisning; försörjningskedja; väsentligheter; intressenter;

  Sammanfattning : Företag kan bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med frågor som rörmiljömässiga och sociala aspekter. De kan sedan redovisa dessa i form av enhållbarhetsredovisning vilket är en redovisning som blir allt viktigare för alla branscher,inte minst livsmedelsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsbolags hållbarhetsrapportering : Nya lagens påverkningar på eller förändringar av hållbarhetsrapporterna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Burlin; Malin Wennberg; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reports; GRI; sustainability; Hållbarhetsrapport GRI hållbart arbete hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett tillägg i årsredovisningslagen innebär att bolag, som uppfyller storlekskriterierna, från och med för räkenskapsåret 2017 ska upprätta en hållbarhetsrapport. Tillägget anger också innehållet, för att skapa förståelse för bolagets utveckling, ställning och resultat. LÄS MER

 4. 4. Unga investerares förhållande till hållbarhetsinformation -En kvantitativ studie om unga aktieägares förhållande till CSR- och hållbarhetsredovisning, och dess inverkan på riskbedömning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tom Rudeke; Julius Sundström; [2016-05-09]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsrapportering; asymmetrisk information; riskbedömning; free rider; unga investerare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är trefaldigt. För det första avser studien undersöka unga investerares relation till CSR och hållbarhet, såväl som redovisning av detta, och vilken betydelse det har för dem i investeringsmomentet. För det andra ämnar studien pröva tesen om hållbarhetsmässiga ”free riders”. LÄS MER

 5. 5. Varför engagerar sig företag i hållarhet? : Motiv och upplevda effekter i svenska företag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Malin Lundberg; Ida Thörngren; [2016]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsarbete; hållbarhetsredovisning; CSR;

  Sammanfattning : Företag idag behöver ta allt mer hänsyn till omvärlden i termer av hållbarhet. Förutom ansvaret det innebär i aktiva handlingar kräver allt fler intressenter att företag kommunicerar information gällande hållbarhetsengagemanget. Hållbarhetsredovisning är ett samlingsnamn för företags kommunikation av icke-finansiell information. LÄS MER