Sökning: "hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 6 - 10 av 549 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsredovisning.

 1. 6. Hållbarhetsredovisning : En studie om frivillig hållbarhetsredovisning och lagstiftningens påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Dahlin; Emmy Klason; [2020]
  Nyckelord :Corporate sustainability reporting; regulation; voluntary accounting; financial risk; profitability; size; industry; Hållbarhetsredovisning; reglering; frivillig redovisning; finansiell risk; lönsamhet; storlek; bransch;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om införandet av lag (SFS 2016:947) påverkat omfattningen av företags hållbarhetsredovisning och om faktorerna finansiell risk, lönsamhet, storlek och bransch kan förklara frivillig hållbarhetsredovisning. Metod: Studien utgår från den positivistiska forskningsfilosfin och med ett deduktivt angreppssätt. LÄS MER

 2. 7. Ett hållbart innehåll : Väsentlighetsanalysens betydelse för balansen mellan prioriterade väsentliga områden i hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Åsa Esaiasson; Jennie Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Balans; Väsentlighetsanalys; Hållbarhetsredovisning; Intressentteorin; Företag; Legitimitetsteorin; GRI; Väsentliga områden;

  Sammanfattning : Tidigare studier inom området väsentlighet i hållbarhetsredovisning och väsentlighetsanalyser visar på både möjligheter och begränsningar med en väsentlighetsanalys. I tidigare studier har det framkommit tre problematiska områden i samband med företags väsentlighetsanalyser. LÄS MER

 3. 8. Hållbarhetsrapporter och aktievärde : Värderas frivilliga och lagstadgade hållbarhetsrapporter lika?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Clausson; Linus Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Sustainability report; Environmental report; CSR report; Swedish stock market; Market value; Stock value; Principal-agent theory; Stakeholder theory; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSR rapport; svenska aktiemarknaden; marknadsvärde; aktievärde; intressentteorin; principal-agentteorin;

  Sammanfattning : En hållbar värld blir mer och mer viktigt för världens befolkning. Det märks inte minst genom ett EU-direktiv från 2014. Direktivet innebär att en del företag i medlemsländerna blir tvingade, genom egna lagar, att upprätta hållbarhetsredovisningar. I Sverige infördes lagen under 2016 och gäller för räkenskapsår som inleds 2017. LÄS MER

 4. 9. Granskning av hållbarhetsrapporter : En kvalitativ undersökning av arbetsprocessen och utmaningarna vid granskning av hållbarhetsrapporter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Mikaela Nordin; Therese Landström; [2020]
  Nyckelord :Audit; assurance; CSR; sustainability reporting; comfort; Revision; försäkran; CSR; hållbarhetsrapportering; komfort;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning har under de senaste åren kommit att öka vilket har resulterat i en större efterfrågan på en extern part som granskar hållbarhetsrapporten. Efterfrågan av hållbarhetsgranskningar har medfört nya områden att granska i kombination med nya utmaningar för revisionsyrket. LÄS MER

 5. 10. Hur redovisas hållbarhet? : - En studie över tid av svenska bostadsutvecklare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Georgsson; Malin Vällfors; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; bostadsutveckling; innehållsanalys; intressentteorin; legitimitetsteorin och impression management.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit allt mer aktuellt i dagens samhälle. Den framväxande kunskapen har bidragit till att företag redovisar sitt hållbarhetsarbete i en allt större omfattning. En viktig del av samhället är bostadsutvecklare, vilka även står för en stor del Sveriges utsläpp idag. LÄS MER