Sökning: "hållbart byggande trä"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden hållbart byggande trä.

 1. 1. Jämförelse av hållbarhets- och miljöaspekter av trä- och betonghusbyggande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Masih Afzali; Savo Sleman; [2023]
  Nyckelord :LCA; Hållbarhet; KL-trä; Miljövänlig betong; Trä - kolsänka; Förnybar material; miljöpåverkan; Koldioxidutsläpp; Hållbar transport; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Environmentally friendly and sustainable construction is an increasingly important matter worldwide and in Sweden. The growing population, coupled with rising demands for living standards, has led to a greater use of materials and goods, resulting in increased environmental problems. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av detaljer : Ett arbete om byggtekniska detaljer för moderna flerbostadshus med stommar av trä och deras miljöbelastning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Maja Westman; [2023]
  Nyckelord :Träkonstruktioner; flervåningsbyggnader; biobaserade stommar; konstruktion; byggfysik; KL-trä; konstruktionsvirke; lättbalkar; lättreglar; I-balkar; fanerträ; LVL; resurseffektivitet; klimatpåverkan; farliga ämnen;

  Sammanfattning : Byggande står för betydande resursanvändning och miljöbelastning. Att bygga i trä är en möjlighet att bidra till ett mer hållbart byggande och de senaste 10 åren har det skett en snabb utveckling av byggsystem och lösningar för flerbostadshus med stommar av trä. LÄS MER

 3. 3. Utmaningarna att få korslimmat trä cirkulärt : En studie i KL-trä värdekedja, återbruks potentialen

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Peter Norgren; Sofie Signell; [2023]
  Nyckelord :Korslimmat trä; Cirkulär ekonomi; Återbruk;

  Sammanfattning : I nutidens samhälle är klimatfrågan det område som diskuteras mest i världen. Vi har kommit till insikt att aspekter kring miljöfrågor, hållbart byggande och klimatförändringar måste tas på största allvar. Hur vi bygger idag kommer att påverka generationer framåt lika väl som tidigare generationers val påverkar oss idag. LÄS MER

 4. 4. Stjälpning av en byggnad i KL-trä : En utvärdering av stelkroppsmetoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Andreas Loo; [2023]
  Nyckelord :CLT; overturning; FEM; KL-trä; stelkroppsmetoden; FEM; stjälpning;

  Sammanfattning : 21% av de växthusgaser som släpps ut i Sverige kommer från byggsektorn. Motsvarande siffra för avfall är 40% (Boverket, 2023). Ett fokus måste därför ligga på att använda hållbara alternativ. KL-trä är förnyelsebart samt minskar genom sin höga prefabriceringsgrad avfall på arbetsplatsen (Ramboll, u. LÄS MER

 5. 5. Återbruk av trämaterial i byggnader för en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jörgen Karlsson; Jennifer Blomström; [2023]
  Nyckelord :Återbruk; hållbarhet; byggmaterial; cirkulär ekonomi; miljö; energi; LCA; globala målen; avfallshierarkin;

  Sammanfattning : Ett hållbart byggande är ett koncept som kan användas i en cirkulär ekonomi, som inriktar sig mot att begränsa kostnader av råvaror med bibehållen kvalitet och att ta vara på resurser som senare kan återanvändas i cirkulära processer. Underskottet av bostäder i Sverige är fortfarande högt och man ser ett behov av en fortsatt tillväxt på bostadsmarknaden de kommande åren. LÄS MER