Sökning: "hållbart byggande"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden hållbart byggande.

 1. 1. Driver ackordssystemet produktivitet i byggproduktion? : En studie av byggentreprenörers uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Omar Azzam; [2021]
  Nyckelord :Productivity; piecework wages; the piecework system; commitment; construction management. efficiency; Produktivitet; ackordslön; ackordssystemet; engagemang; byggproduktion; effektivitet;

  Sammanfattning : För att få en kontinuerlig tillväxt inom samhället är en väg framåt att säkerställa en ökad effektivitet och produktivitet, detta gäller även för bygg- och anläggningsbranschen. Det finns rapporter som visar på att produktiviteten inom byggsektorn i princip stått stilla sedan 80 år tillbaka. LÄS MER

 2. 2. VDC i anbud : En intervjustudie av anbudsprocessen för byggentreprenörer

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Anders Olander; [2021]
  Nyckelord :Anbud; VDC; Husbyggnad; byggproduktivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn i Sverige omsätter idag över 500 miljarder kronor. Samtidigt ses byggbranschenvara ineffektiv och svårföränderlig, enbart i Sverige uppges bristande kommunikation ibyggprocessen fördyra större byggprojekt med 32 miljarder kr/år. Detta har gett upphov tillnya metoder för att försöka motverka denna trend. LÄS MER

 3. 3. Brandrisker med hållbara byggnader - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Charlotte Ekdahl; [2021]
  Nyckelord :Hållbart byggande; hållbarhet; miljöpolitik; miljöcertifiering; livscykelanalys; brandrisk; solceller; energilagring; solcellsanläggning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to describe the development of green and environmentally friendly building solutions, and the awareness of fire safety when new materials and systems are chosen to make the buildings sustainable. The paper describes methods of certifying sustainable buildings and discusses fire safety in green building solutions rewarded in certifications. LÄS MER

 4. 4. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 5. 5. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER