Sökning: "hållbart företagande"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden hållbart företagande.

 1. 1. Vinst och hållbarhet i bolagsstyrningen - Förhållandet mellan bolagsledningens handlingsutrymme att agera hållbart och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Edelstam; [2024]
  Nyckelord :vinstsyftet; bolagsstyrning; CSR; hållbart företagande; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste årens intensifierande globalisering och växande klimatkris har lett till en allt hetare diskussion om företagens påverkan på klimatet, vilket har resulterat i att företagen i dagens samhälle förväntas och är skyldiga att ta ett större ansvar för att bedriva långsiktigt hållbara verksamheter utifrån exempelvis CSR eller ESG. Trots detta utgör vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER

 2. 2. Svenska bankers kommunikation kring indirekt klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mårten Hansson Reuter; [2023]
  Nyckelord :CSR Corporate Social Responsibility ; Sustainability reports; Legitimacy; Legitimacy strategies; Indirect climate impact; CSR; Hållbarhetsrapporter; Legitimitet; Legitimitetstrategier; Indirekt klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med att samhället strävar efter en mer fossilfri ekonomi och lagstiftare upprättar allt fler direktiv för vad en hållbarhetsrapport skall innehålla blir kraven på företag allt större. Banker har som investering- och finansieringsinstitut en miljöpåverkan genom de investeringar de hanterar. LÄS MER

 3. 3. Hur ser de allmännyttiga bostadsbolagen på hållbara investeringar? : En studie om hållbarhet, hållbart byggande och hur allmännyttiga fastighetsbolag överväger och kalkylerar investeringar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Adam Lundqvist; Måns Rickardsson; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbart byggande; allmännyttiga fastighetsbolag; ekologi; ekonomi; investeringar; avkastningskrav; kalkylränta; lönsamhet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur ser de allmännyttiga bostadsbolagen på hållbara investeringar?   Ämne: Kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning företagsfinansiering och fastighetsvärdering, 15 hp   Författare: Adam Lundqvist och Måns Rickardsson   Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur allmännyttiga fastighetsbolag avväger ekonomisk och ekologisk hållbarhet vid investeringar.   Forskningsfråga: Hur sker avvägningen mellan hållbarhetsaspekter och ekonomiska mål?   Metod: Studien inleds med att identifiera forskningsluckan för att sedan utifrån tidigare forskning utforma en problemformulering. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet och systematisk risk : En kvantitativ studie om ESG och betavärde ur ett europeiskt och amerikanskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Niklas Lönn; Lovisa Veenstra; [2023]
  Nyckelord :sustainable investments; systematic risk; investments; ESG; environmental; social; governance and geographical differences; hållbara investeringar; systematisk risk; investering; ESG; miljö; socialt ansvar; bolagsstyrning; regionala skillnader;

  Sammanfattning : Trenden med hållbara investeringar har vuxit sig starkare och intressenter ställer krav på etiskt företagande och söker möjligheter till hållbara investeringar. Fenomenet ESG, miljö (E), sociala aspekter (S) och bolagsstyrning (G), är ett av få medel som bedömer och jämför hållbart företagande. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensfördelar inom industri 4.0: är hållbarhet hållbart? : En kvalitativ fallstudie för att förstå om företags önskade värde och kunders upplevda värde sammanlänkar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Oliver Andersson; Malte Hallgren; [2023]
  Nyckelord :konkurrensfördel; industri 4.0; hållbarhet; värde;

  Sammanfattning : Titel: Konkurrensfördelar inom industri 4.0: är hållbarhet hållbart? - En kvalitativ fallstudie  för att förstå om företags önskade värde och kunders upplevda värde sammanlänkar.  Författare: Oliver Andersson & Malte Hallgren  Handledare: Jean-Charles Languilaire  Bakgrund: Industri 4. LÄS MER