Sökning: "hållbart ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden hållbart ledarskap.

 1. 1. Hållbart ledarskap : En kvalitativ studie om hur chefer översätter social hållbarhet till praktik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Danny Nelson; Gustaf Braunstein; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Organisationskulturens betydelse vid arbetet med cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nikolay Garzon Gamboa; Johanna Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Sustainability; Organizational culture; Sustainable leadership; ReSOLVE; Agenda 2030; Circular business models; Cirkulär ekonomi; Hållbarhet; Organisationskultur; Hållbart ledarskap; ReSOLVE; Agenda 2030; Cirkulära affärsmodeller;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett ledarperspektiv få ökad förståelsen för vilka utmaningar organisationskulturen bidrar till vid arbetet med cirkulära affärsmodeller.   Metod: Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition med en induktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsnära chefers hälsa : Samband mellan hälsa, stressorer och strategier

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cathrine Nevland; Linda Svensk; [2019]
  Nyckelord :hälsofrämjande strategier; stressorer; hälsa; hållbart ledarskap; verksamhetsnära chefer;

  Sammanfattning : Verksamhetsnära chefer i sjukhusvården har ett viktigt arbete där de ofta fungerar som länk mellan operativ personal och överordnade chefer. Statistiken visar stigande sjukskrivning och hög personalomsättning. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet i små kunskapsföretag : en studie om ledarskapets betydelse för social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Danielsson; Karin Modéen; [2019]
  Nyckelord :Hållbart ledarskap; social hållbarhet; jämställdhet; små kunskapsföretag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för ledarskapets betydelse för social hållbarhet i form av jämställdhet i små kunskapsföretag.   Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod och har genomförts genom tio semistrukturerade intervjuer med ledare och medarbetare på tre små kunskapsföretag inom den företagsfrämjande sektorn. LÄS MER

 5. 5. Motivationsfaktorer som främjar medarbetarnas psykiska hälsa. : En kvalitativ forskningsstudie om likheter och olikheter mellan Herzbergs tvåfaktorsteori och faktorer som idag anses främjar medarbetarnas psykiska hälsa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victoria Jikander; Mårten Larsson; Emelie Panzio; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Herzbergs tvåfaktorsteori; mental hälsa; psykisk hälsa; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Följande studie utgår från fenomenet att främja psykisk hälsa hos medarbetarna på arbetsplatsen. Det är en kvalitativ forskningsstudie med deduktiv forskningsansats och hermeneutisk forskningsdesign. LÄS MER