Sökning: "hållbart transportsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden hållbart transportsystem.

 1. 1. Kollektivtrafik vid nyexploatering - En fallstudie av Brunnshög

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Andreas Skantze; [2019]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; Nyexploatering; Brunnshög; Lunds Kommun; Transit Oriented Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I samband med att befolkningen ökar i Sverige ställs det höga krav på ett välfungerande transportsystem. För ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver kollektivtrafik få större utrymme redan i översiktsplaner och detaljplaner. Kollektivtrafik behöver bli den nya planeringsnormen. LÄS MER

 2. 2. Pendlarnod : en knutpunkt för ett hållbart samhälle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Patricia Trulsson; Amanda Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :Urban planning; Traffic planning; Sustainable development; Sustainable travel; Transport system; Commuter node; Transport node; Service functions; Växjö; Stadsplanering; Trafikplanering; Hållbar utveckling; Hållbart resande; Transportsystem; Pendlarnoder; Pendlarnod; Transportnoder; Servicefunktioner; Växjö;

  Sammanfattning : Examensarbetet är bland annat ett förslag med hållbara riktlinjer för hur planering av en pendlarnod kan gå till samt identifikation av generella servicefunktioner som bör finnas hos en pendlarnod. Arbetet grundas i den ökande användningen av bilen gentemot val av hållbara färdmedel i form av gång-, cykel- och kollektivtrafik. LÄS MER

 3. 3. Hållbart resande och urban form - En fallstudie om förändringsprocesser i befintlig miljö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Christoffer Nilsson; Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Urbanmorfologi; Hållbart resande; Tillgänglighet; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Idag står många städer inför en ökad urbanisering, vilket innebär ökad konkurrens om ytorna i staden. Detta ställer även högre krav på kommuner att utveckla och förvalta den fysiska miljön på ett långsiktigt hållbart sätt. LÄS MER

 4. 4. Inte bara att släppa ratten. Autonoma fordons sociala effekter på Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Hasselberg; Philip Lindén; [2018-06-26]
  Nyckelord :Autonoma fordon; geografisk tillgänglighet; sociala effekter; transportrelaterad social exkludering; Göteborgs stad;

  Sammanfattning : Autonoma fordon (AF) kan komma att innebära stora förändringar för hur människor reser. Tekniken finns snart på våra gator, men trots detta är det många aspekter av den som fortfarande är oklara. LÄS MER

 5. 5. Innehållsanalys av cykelplaner med ett jämställdhetsperspektiv : En granskning av sex svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Anette Karlsson; Mimmi Lasses; [2018]
  Nyckelord :Gender equality; content analysis; abduction; bicycle transportation plan; sustainable development; social sustainable society; Jämställdhet; innehållsanalys; abduktion; cykelplaner; hållbar samhällsutveckling; socialt hållbart samhälle;

  Sammanfattning : Genom integrering av jämställdhet kan medborgarnas intressen och rättigheter tillgodoses och beaktas. Ett jämställdhetsperspektiv är ett brett begrepp och fångar in flera olika aspekter och bidrar till ökad social hållbarhet. LÄS MER