Sökning: "hållbart värdeskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden hållbart värdeskapande.

 1. 1. Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Berg; Sofia Dos Santos Johnson; [2020-07-07]
  Nyckelord :Värderingar och tankesätt; hållbart värdeskapande; hållbarhet; cirkularitet; förvärv; dominant logik; ledare; affärsmodell; affärsmodellsinnovation; Values and mind-sets; sustainable value creation; sustainability; circularity; acquisitions; dominant logic; managers; business model; business model innovation;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: The shift that companies need to undergo in order to become more sustainable can be conceptualized through change of the business model and its value creation. Acquisitions can be one way of performing business model innovation in a sustainable manner, but it is complex and can be affected by the values and cognition of managers and the organization. LÄS MER

 2. 2. Konsten att bära grönt : En kvalitativ studie om konsumenters köpbeteende inom hållbart mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Ederlöv; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbart mode; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I Sverige konsumerar och lever vi som att vi har fyra jordklot till vårt förfogande. Hållbarhet är ett ämne vars relevans aldrig varit större än vad det är idag, där tyvärr alltför många tenderar att utesluta detta hållbarhetstänk. LÄS MER

 3. 3. #Mäklare : Ett ramverk för mäklares fortsatta användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dennis Lantz; [2020]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; communication; ethics; Sociala medier; digital marknadsföring; kommunikation; etik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa ett ramverk för mäklares fortsatta användning av sociala medier med utgångspunkt i digital marknadsföring och relationsbyggande. Sociala medier är fronten mot den digitala omvärlden där kommunikation sker och det finns därför ett stort värde för mäklare att veta hur man borde hantera sin digitala närvaro på ett långsiktigt hållbart sätt för att inte försvinna i bruset av all tillgänglig information. LÄS MER

 4. 4. Vilka lyckas och varför lyckaas de? : En kvalitativ studie om hållbara affärsmodellinnovationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Gaddefors; Annina Wede; [2020]
  Nyckelord :hållbarhet; affärsmodeller; innovation; förändringsarbete; hållbara affärsmodellinnovationer;

  Sammanfattning : Det globala miljöhotet är en av vår tids största utmaningar och många arbetar nu för att minska klimatavtrycket. Bland annat FN har ställt krav på företag för att de ska ta ansvar och driva sin verksamhet hållbart. Ett sätt att nå dit är att utveckla hållbara affärsmodellinnovationer. LÄS MER

 5. 5. Hållbart värdeskapande i byggbranschen : En studie om hur byggbolag skapar värde för företaget och dess intressenter genom sitt miljömässiga hållbarhetsarbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Athena Jonsson; Hanna Sundström; [2020]
  Nyckelord :Miljömässig hållbarhet; Corporate Social Responsibility; Värdeskapande; Hållbart värdeskapande; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Det pågår ständiga debatter om hur byggsektorn kan bli mer hållbar. IPCC larmade i sin specialrapport och menar på att det finns ett akut behov av nya åtgärder för att minska den globala uppvärmningen. LÄS MER