Sökning: "höga ljudnivåer"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden höga ljudnivåer.

 1. 1. GYMNASIEELEVERS HÖRSEL, INSTÄLLNING OCH KÄNNEDOM OM HÖRSELPREVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :David Pauta Alvarracin; Emma Särnblom; [2019-06-14]
  Nyckelord :Ungdomar; höga ljudnivåer; hörselproblem; inställningar; hörselprevention; adolescents; high sound levels; hearing symptoms; perception; hearing prevention;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the present study was to investigate high school students’ (15-19 years) self-perceived hearing experience, perception of high sound levels and hearing prevention.Research method: A quantitative survey study, analyzed descriptively. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers upplevelse av höga ljudnivåer i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers upplevelser av höga ljudnivåer i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Höjd; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; förskola; hälsa; ljudnivåer; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få mer kunskap om hur pedagoger upplever att deras hälsa påverkas av höga ljudnivåer i förskolans inomhusmiljö. Studien ses utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex pedagoger som arbetade på samma förskola. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av en ljudanalysmetod för bedömning av ljudkvalitet i urbana utomhusmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Simon Heitmann; [2018]
  Nyckelord :sound; acoustics; noise; acoustic quality; acoustic design; urban planning; environmental impact assessment; ljud; akustik; buller; ljudkvalitet; akustisk design; stadsplanering; miljökonsekvensbeskrivning;

  Sammanfattning : Buller är en av de miljöföroreningar som har störst negativ påverkan på männi-skors hälsa. Några av dessa effekter är sömnstörningar, stress och i vissa fall kan detleda till hjärt- och kärlsjukdomar. Problematiken kring detta växer med en ökandebefolkningsmängd och urbanisering runt om i världen. LÄS MER

 4. 4. Attityder och vanor – en studie om ungdomars förhållningssätt till höga ljudnivåer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessica Sjöberg; Fredrika Tidman Elme; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av kylmedelskylare på Nybro Energis kraftvärmeverk. : Bibehållen kyleffekt även vid höga omgivningstemperaturer för full effekt på pannan utan att överstrida befintlig ljudnivå. Minskning av elförbrukning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Rehnström; Undestam Isak; [2018]
  Nyckelord :Burning waste; Nybro Energi; coolant cooler; cooling effect; noise level; fans; electric motor; speed; temperature measurement; sound measurement; current measurement; Avfallseldning; Nybro energi; kylmedelskylare; kyleffekt; ljudnivå; fläktar; bladvinklar; elmotor; varvtal; temperaturmätning; ljudmätning; strömmätning;

  Sammanfattning : Avfallseldade kraftvärmeverk får idag betalt för att ta emot och elda avfall. Dessa intäkter är ofta högre än intäkterna från elproduktion och värmeproduktion så man vill under de flesta förhållanden elda så mycket som det är möjligt. För att göra sig av överskottseffekten som kan uppstå kyler man bort det man inte behöver. LÄS MER