Sökning: "höghus"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet höghus.

 1. 1. Forest-based bioeconomy - to be or not to be? : a socio-technical transition

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Carolina Berg Rustas; Emil Nagy; [2019]
  Nyckelord :enabling factors; hindering factors; low carbon transition; public perception; wooden multi-story buildings; wooden multi-storey buildings; bioekonomi; flervåningshus i trä; hindrande faktorer; möjliggörande faktorer; skogsbaserad bioekonomi; social acceptans; socio-teknisk övergång;

  Sammanfattning : In this study, social acceptance of forest-based bioeconomy and primarily wooden multi-story buildings was examined. This study is a pilot study. Earlier studies have examined different stakeholder groups’ perceptions of the bioeconomy, but one group that has not been examined thoroughly is the public. LÄS MER

 2. 2. Theoretical study of anisotropic effects in crystal growth on the example of concrete and calcium oxalate monohydrate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Vilhelm Ekberg; [2019]
  Nyckelord :anisotropic crystal growth; COM; C-S-H; PM6; ReaxFF$_{ textrm{SiO}}$; organizing molecular matter; nanochemistry; nanokemi; Chemistry;

  Sammanfattning : While many crystals, both natural and artificial, grow isotropically, there are examples of crystals growing anisotropically. The aim of this theoretical study was to confirm the growth modes displayed by three different crystals, representing 3D, 2D and 1D structures. LÄS MER

 3. 3. Bostadsrättsföreningens roll inför egna förtätningsprojekt : Process och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matthias Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; förtätningsprojekt; neoliberalism; täby kommun; styrelse; höghus; exploatering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka processen av ett förtätningsprojekt kallat ’Storstugan 2.0’ lett av en bostadsrättsförening, för att belysa dels de iblandades drivkrafter och dels bostadsrättsföreningens roll mer övergripande. LÄS MER

 4. 4. Självuttorkning i betong med aluminatrika tillsatsmaterial

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Björn Grahn; Aleksandra Talevska; [2019]
  Nyckelord :Betong; cement; cementpasta; uttorkning; självuttorkning; tillsatsmaterial; aluminatrika tillsatsmaterial; värmeutveckling; ettringit; aluminat; relativ fuktighet; RF; CSA; CA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis work concerns the effect of high-alumina additives on the selfdesication of concrete. The purpose of the work was to examine the possibilities to optimize the binder-content of concrete with regards to self-desiccation. Two highalumina additives have been examined. LÄS MER

 5. 5. Träfasader på höga hus : Brandtekniska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Tobias Persson; Oscar Hannu; [2019]
  Nyckelord :Wooden facade; Fire protection; Wooden house; Fire safety; High-rise building; Fire retardants; Sprinklers; Träfasad; Brandskydd; Trähus; Brandsäkerhet; Höghus; Brandimpregnering; Sprinkler;

  Sammanfattning : 1994 ändrades den svenska lagstiftningen så att trä blev tillåtet i byggnader över tvåvåningar. Det finns vissa funktionskrav som ska uppfyllas för brandsäkerhet. Dettaarbete innehåller intervjuer med aktörer från byggbranschen som berör deras ochandra aktörers kunskapsnivå i ämnet. LÄS MER