Sökning: "högläsning"

Visar resultat 11 - 15 av 787 uppsatser innehållade ordet högläsning.

 1. 11. Högläsning och språkutveckling : En studie om högläsning på förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carola Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; Barnlitteratur; Förskola; Boksamtal; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur förskollärare arbetar med högläsning i barngrupper avseende språkutveckling. Detta för att ta reda på hur förskollärarna kopplar högläsningen och boksamtalet till arbetet med barns språkutveckling. Detta är en kvalitativ intervjustudie om fyra förskollärares perspektiv angående detta. LÄS MER

 2. 12. Eleven, läraren och texten : hur fyra lärare upplever att de arbetar med djupläsning i skönlitteratur i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Eriksson; Amanda Palmquist; [2019]
  Nyckelord :Djupläsning; omläsning; boksamtal; literacy; läsförståelse; högläsning; individuell läsning; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att inom en hermeneutisk kunskapstradition, med hjälp av en kvalitativ metod och utifrån ett narrativt perspektiv samla in, presentera, beskriva och tolka ett begränsat urval självupplevda berättelser i vilka lärare i årskurs 4–6 talar om hur de arbetar med att stödja elevers djupläsning. I anslutning till detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats: Hur upplever lärare att de arbetar med skönlitteratur för att för att stödja och utveckla elevers djupläsning? Finns en överensstämmelse mellan detta arbete hos lärarna och en forskningsförankrad syn på hur elever utvecklar sin djupläsning i skönlitteratur?   I studien undersöks lärares upplevelser av sitt arbete med att stödja och utveckla elevers djupläsning av skönlitteratur i årskurs 4–6 samt hur och i vilken grad detta arbete har anknytning till relevant forskning. LÄS MER

 3. 13. Förskollärares uppfattningar om högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yasmin Rasteh; Farah Said; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; språkliga metoder; språkutveckling; literacy; emergent literacy;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en studie kring olika förskollärares arbete med barns språkutveckling. Anledningen till att vi valde att göra den här studien är för att vi lagt märke till att förskolorna vi arbetat/praktiserat på har haft varierande arbetssätt kring barns språkutveckling. Fokus ligger framförallt på högläsning. LÄS MER

 4. 14. Högläsning för läsinlärning : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med högläsning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hikmet Celikkaya; [2019]
  Nyckelord :högläsning; läsa högt; läsinlärning;

  Sammanfattning : Inledning Högläsning är relativt vanligt i de yngre åldrarna, vilket ter sig naturligt då barn i den ålderninte kan läsa på egen hand. Lärare kan arbeta på olika sätt med högläsning. Målet medhögläsning är att eleverna ska bli intresserade och väcka lusten för att läsa. LÄS MER

 5. 15. ”Den allra bästa lässtunden är när vi sitter ute i vår skog och läser” : En intervjustudie om hur tre pedagoger beskriver sitt arbete med högläsning och dess roll för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marielle Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; högläsning; språkutveckling; pedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur tre pedagoger talar om högläsning samt dess roll för barns språkutveckling. Syftet är att bidra med kunskap om några olika sätt att arbeta med högläsning med de yngre barnen i förskolans vardagliga verksamhet, samt hur högläsning kan bidra till de yngre barnens språkutveckling. LÄS MER