Sökning: "högljudda pojkar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden högljudda pojkar.

 1. 1. Fritidshemmets jämställdhetsarbete : En kvalitativ studie med fokus på strukturellt, symboliskt och individuellt jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofia Wetterling; Emelie Rundberg; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; genusmodell; traditionella könsmönster; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med studien Leisure-time teachers work with equality and gender roles är att utifrån en genusmodell synliggöra fritidslärares såväl medvetna som omedvetna arbete med jämställdhet. Frågeställningarna utgår från tre nivåer i genusmodellen, den strukturella, den symboliska och den individuella. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares upplevelser om barns maktutövande : Utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Siri Estehag; Sofia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :makt; dominans; styrning; förskola; genus;

  Sammanfattning : Inledning I samhället finns en generell syn på hur flickor respektive pojkar utövar makt och dominans. Den generella uppfattningen är att flickor använder mer blickar och verbal dominans medan pojkar använder mer fysisk dominans. LÄS MER

 3. 3. Hur leker pojkar och flickor inomhus ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sibila Ajanovic; [2016]
  Nyckelord :barn; förslola; genus; kön; lekmaterial; miljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka pojkars och flickors lekar ur ett genusperspektiv i en förskoleverksamhet. Studien utgick ifrån följande frågeställningar: Hur leker pojkar respektive flickor? Hur påverkar miljö barnens lek? Vilket lekmaterial använder de? Studien är genomfört på en förskoleverksamhet där observationer har använts som kvalitativ metod och där observerades barnen i fem års ålder. LÄS MER

 4. 4. Lek ur ett genusperspektiv i förskolan med fokus på digital teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Ekberg; Malin Persson; [2014]
  Nyckelord :Förskola; Surfplatta; Genus; Lek; Digital teknik;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om digital teknik, lek och genus i förskolan. Vi har besökt en förskola som använder sig av digital teknik i vardagen på förskolan. För att genomföra studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer och observationer. LÄS MER

 5. 5. Synen på små barns empatiska förmåga. En kvalitativ intervjustudie med sex kvinnliga förskollärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Pettersson; [2012-04-10]
  Nyckelord :empati; värdegrund; miljö; lärande; utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med arbetet var att undersöka hur kvinnliga förskollärare resonerar kring småbarns förmåga att uttrycka empati i förskolan. Mina frågeställningar var: Hur resonerar förskollärarna kring små barns förmåga att uttrycka empati? Hur beskriver förskollärarna skillnader och likheter i flickor och pojkars förmåga att uttrycka empati?Teori: Empati är en medfödd förmåga som utvecklas i samspel med andra i den omgivande miljön. LÄS MER