Sökning: "högpresterande elever"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden högpresterande elever.

 1. 1. Motivation och kunskapsutveckling hos högpresterande elever inom engelskundervisning : En studie utifrån högpresterande elevers perspektiv i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kosovare Mazreku; [2021]
  Nyckelord :Högpresterande elever; engelska; motivation; kunskapsutveckling; grundskolan; ordinarie undervisning; alternativ undervisning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen baseras på en kvalitativ metod som behandlar och belyser hur högpresterande elever uppfattar den egna motivationen och utvecklingsmöjligheterna genom en ordinarie undervisning i ämnet engelska för årskurs nio. Vidare undersöker studien om en alternativ nivåindelad undervisning kan ha en positiv effekt i deltagarnas motivation och prestation i ämnet engelska. LÄS MER

 2. 2. "Det var inte något vi fick utbildning om på högskolan"- Att utmana och stimulera högpresterande elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; högpresterande elever; matematik; matematikundervisning; stimulans; utmaningar;

  Sammanfattning : Grundat på tidigare erfarenhet och forskningsöversikter har det bildats en uppfattning om att högpresterande elever är en grupp som tyvärr oftast inte ges den ledning och stimulans som de behöver för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Syftet med denna studie har således varit att undersöka om och på vilket sätt högpresterande elever ges utmaning och stimulans i sin matematikundervisning i årskurserna 1–6. LÄS MER

 3. 3. Högpresterande elever och den kollaborativa lärmiljön : En undersökning om effekten av kollaborativt och traditionellt arbetssätt på högpresterande elevers inlärning

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Désirée Enderstam; Monika Jensen; [2021]
  Nyckelord :högpresterande elever; kollaborativt lärande; traditionellt lärande; sociokulturell lärandeteori; konstruktivism;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete undersöker huruvida högpresterande elever gynnas av ett kollaborativt arbetssätt i jämförelse med ett traditionellt arbetssätt i inlärningen av glosor eller begrepp. De deltagare som ingår i undersökningen är elever i högstadiet, som antingen har undervisats i tyska eller i kemi. LÄS MER

 4. 4. Hur individanpassas undervisningen för de starka eleverna i matematik? En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :jenifer Fallström; Sara Berggren; [2021]
  Nyckelord :Acceleration; Berikning; Coachning och Sociokulturella perspektivet; Särskilt begåvad elev; Högpresterande elev; Differentierad undervisning;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla elever rätt till en likvärdig och meningsfull utbildning. Det innebär att varje elev, oavsett fallenhet eller svårighet i undervisning har rätt till vägledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Högpresterande elever i matematik - att se helheten : En kvalitativ studie om hur högpresterande elever identifieras, undervisas och följs upp inom matematikämnet i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anna Hansson; Nora Faisal; [2021]
  Nyckelord :högpresterande elever; höga intellektuella förmågor; identifiering; undervisningsstrategi; matematik; differentierad undervisning; socioekonomisk bakgrund; uppföljning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare gör för att identifiera, undervisa och följa upp högpresterande elever i matematik. Metoden som tillämpades har enkvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med sex lärare. Studien utgår från en teori som väger in både kognitiva och sociala aspekter. LÄS MER