Sökning: "högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping abstract"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade orden högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping abstract.

 1. 6. Vilken underbar värld vi förstörde... : Historiebruk i postapokalyptisk fiktion, exemplet Metro 2033

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Post-apocalypse; eschatology; speculative fiction; use of history; Metro 2033; Dimitrii Glukhovskii; chronotope; Science-fiction; Postapokalyps; eskatologi; spekulativ fiktion; historiebruk; Metro 2033; Dimitrij Gluchovskij; kronotop; science-fiction;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar utforska hur den postapokalyptiska genren brukar historia. Detta görs genom en läsning av Dimitrij Gluchovskijs Metro 2033 (2009), utifrån Espmarks syn på dialogicitet och Aronssons historiebruksteoretiska tankar, där historiskt meningsskapande med olika syften blir till genom berättelser i former som större narrativ, metaforer, metonymier och symboler. LÄS MER

 2. 7. Barns bild- och formskapande : En studie om förskollärares syn på bild- och formskapande som ett pedagogiskt verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karin Järnberg; Emma Broberg; Jennie Helge; [2008]
  Nyckelord :skapande verksamhet; bild- och formskapande; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCHKOMMUNIKATION (HLK)Högskolan i JönköpingExamensarbete 10 poänginom Allmänna UtbildningsområdetLärarutbildningenHöstterminen 2004AbstractEmma Broberg, Karin Järnberg & Jennie HelgeChildrens creative activityA study about what preschool teachers think about children’s creative activity as a pedagogictool.Number of pages: 36The purpose with our study is to examine what preschool teachers, working in preschools andin kindergartens, think about creative activity. LÄS MER

 3. 8. Film som text? : En studie om attityder till och användning av film i svenskundervisningen på gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sofie Andersson; Sara Hellqvist; [2008]
  Nyckelord :Film in school; film in Swedish teaching; film as text; Film i skolan; det vidgade textbegreppet; film i svenskämnet;

  Sammanfattning : HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH Examensarbete 15 högskolepoäng KOMMUNIKATION (HLK) inom Svenska språket och litteraturen 61-90 hp Högskolan i Jönköping Lärarutbildningen Höstterminen 2007 SAMMANFATTNING Sofie Andersson & Sara Hellqvist Film som text? En studie om attityder till och användning av film i svenskundervisningen på gymnasiet __________________________________________________________________________ Antal sidor: 37 Syftet med uppsatsen är att bidra till debatten om filmens status i skolan och om vad som ska ingå i svenskämnet. Frågeställningarna vi har arbetat utifrån är: Hur förhåller sig svensklärarna till det vidgade textbegreppet och då framförallt till film i svenskundervisningen? På vilka sätt använder svensklärarna film i sin undervisning och vad vill de uppnå med detta? Vilka möjligheter och hinder ser lärare med att använda film i svenskundervisningen? Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med åtta svensklärare på två gymnasieskolor. LÄS MER

 4. 9. Populärmagasin : -Vad kännetecknar ett säljande omslag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Larsson; Johanna Angeria; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Högskolan för Lärande och Kommunikation, HLKMedie & kommunikationsvetenskap 15 hpSammanfattningPopulärmagasin-vad kännetecknar ett säljande omslag?Anna Larsson och Johanna AngeriaTidskriftsmarknaden har förändrats och utgör idag en betydande del av mediesystemet. Trots detta har det ägnats förhållandevis lite intresse inom medieforskningen. LÄS MER

 5. 10. Läxors betydelse för elevers lärande : En fenomenografisk studie av lärares uppfattningar av läxors betydelse för elevers lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agneta Nordén; Gunilla Lundmark; [2008]
  Nyckelord :läxor; lärande; kunskapssyn; fenomenologi; fenomenografi;

  Sammanfattning : Högskolan i Jönköping D-uppsatsHögskolan för lärande Lärandeoch kommunikation, HLK 91-120 hpAbstract________________________________________________________Gunilla Lundmark och Agneta NordénLäxors betydelse för elevers lärandeEn fenomenografisk studie av lärares uppfattningar av läxors betydelse för elevers lärande.År 2008 Antal sidor: 34______________________________________________________________________Läxor är ett ämne som ofta diskuteras och som många har åsikter om. LÄS MER