Sökning: "högskolan gävle pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 536 uppsatser innehållade orden högskolan gävle pedagogik.

 1. 1. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maha Haidar; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Individanpassad undervisning : En kvalitativ studie om hur verksamma lärare upplever och arbetar med individanpassad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Hanna Svedlund; [2021]
  Nyckelord :Grundskollärare; Individanpassad undervisning; Individanpassning; Individualisering; Lågstadiet; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur verksamma lärare i lågstadiet ser på möjligheten att individanpassa undervisningen. De frågeställningar som använts i studien är: Hur individanpassar lärare undervisningen? Samt vilka hinder ser lärare för att kunna individanpassa undervisningen? Det sociokulturella perspektivet används för att analysera resultatet. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering, fallerande eller bestående? : En kvalitativ studie om hur lärare inom fritidshem förankrar den digitaliserade undervisningen i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Madicken Johansson; Eric Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Lärande; kompetens; datorspel; digitala hjälp- och läromedel; digitalisering; spelbaserat lärande; digitala medier och verktyg; digital lärande miljö.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare inom fritidshem förankrar sina resonemang kring begreppen digitalisering och spelbaserat lärande, samt kartlägga användning av digitala hjälp- och läromedel i skolans verksamheter. I studien har vi en utgångspunkt att se från ett sociokulturellt perspektiv genom hela arbetet. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om Livscoachers uppfattningar om Livscoachning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Johan Lindell; [2021]
  Nyckelord :Health; Coaching; Pattern; Dialogue; Hälsa; Coachning; Mönster; Samtal;

  Sammanfattning : Den här studiens mål var att studera livscoacher uppfattningar om livscoachning i Sverige och fånga livscoachningens karaktärer. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer. Det var totalt tre informanter som deltog i studien. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd i skolan och fritidshemmet : En kvalitativ studie om hur lärare i fritidshem arbetar med inkludering och elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Angelica Wikman; Theodor Enström; [2021]
  Nyckelord :After-school programs; Community; Dilemmaperspective; Inclusion; School; Spatial distancing; Students; Students in need of special support; Dilemmaperspektivet; Elever; Elever i behov av särskilt stöd; Fritidshem; Gemenskap; Inkludering; Rumslig distansering; Skolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka olika synsätt som lärare i fritidshem har på arbetet med inkludering och inkludering av elever i behov av särskilt stöd i skolan och fritidshemmet. Frågeställningarna författarna har i studien är: Vad innebär begreppet "inkludering" för lärare i fritidshem? Hur arbetar lärare i fritidshem med inkludering och inkludering av elever i behov av särskilt stöd? Undersökningens datainsamlingsmetod är kvalitativa semistrukturerade intervjuer och respondenterna som deltar är åtta lärare i fritidshem. LÄS MER