Sökning: "högskolan i Gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 8356 uppsatser innehållade orden högskolan i Gävle.

 1. 1. Patienters upplevelse av hjärtinfarkt i det akuta skedet : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lukas Andersson; Linnéa Lilja; [2024]
  Nyckelord :Acute; myocardial infarction; patients experience; Akut; hjärtinfarkt; patienters upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund. I Sverige år 2022 drabbades cirka 23 200 människor av hjärtinfarkt och cirka 4 700 personer avled. Risken för att drabbas ökar i samband med dålig livsstil. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Eva-Lisa Blom; Victor Hildesson; [2024]
  Nyckelord :change process; communication; leadership; feedback; employee perspective; resistance to change; förändringsprocess; kommunikation; ledarskap; feedback; medarbetarperspektiv; motstånd till förändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Eva-Lisa Blom och Victor Hildesson Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare upplever en förändringsprocess på arbetsplatsen. Med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarnas möjlighet till att komma med feedback, förväntas studien ge svar på hur dessa faktorer påverkar medarbetarnas upplevelse av förändringen, och hur brister i dessa kan skapa motstånd. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskolan i spänningsfältet mellan policy och praktik : En kvalitativ studie om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rania Abdelatif; [2024]
  Nyckelord :förskola; högläsning; läroplansteori; pedagoger och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som de upplever i sitt arbete med högläsning. Denna studie har sin utgångspunkt i läroplansteorin för att förstå hur pedagoger i förskolan uppfattar och implementerar läroplanens mål om högläsning och vilka faktorer som påverkar pedagogernas möjligheter i sitt arbete med högläsning. LÄS MER

 4. 4. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Konsumenters Respons på Etiska Skandaler: En Undersökning av Varumärkesbild och Köpavsikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Busara Surapee; William von Sicard; [2024]
  Nyckelord :Ethical scandals; Consumer behavior; Brand image; Purchase intention; Severity of the scandal; Etiska skandaler; Konsumentbeteende; Varumärkesbild; Köpavsikt; Allvarlighetsgrad på skandalen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Konsumenters Respons på Etiska Skandaler: En Undersökning av Varumärkesbild och Köpavsikt. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Busara Surapee och William von Sicard Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att belysa etiska skandalers påverkan på konsumenternas köpavsikt och varumärkesuppfattningar. LÄS MER