Sökning: "högstadielärare"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade ordet högstadielärare.

 1. 1. Laborationers inverkan på fysikundervisning i grundskolans senare år : En kvalitativ studie av laborationer ur ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Reem Alkhatib; [2023]
  Nyckelord :Fysiklaborationer; högstadiet; fysik; förståelse; intresse; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : The impact of laboratory work on physics teaching in primary school in later years.A qualitative study of laboratories from a teacher's perspective. LÄS MER

 2. 2. Arbetsbelastning och personlighet : En sambandsstudie om högstadielärares upplevda arbetsbelastning och personlighetsdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Evelina Blomqvist Storm; Andreas Edvartsen; [2023]
  Nyckelord :Personlighet; femfaktorteorin; upplevd arbetsbelastning; QWI; högstadielärare;

  Sammanfattning : Introduktion: Grundskollärare är ett yrke där hög upplevd arbetsbelastning är vanligt. Negativa följder kring den mentala hälsan kan uppstå hos arbetare som erfars högarbetsbelastning. LÄS MER

 3. 3. Digitala läroböcker inom matematik : En intervjustudie med högstadielärare om fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Thorén; [2023]
  Nyckelord :Digital lärobok; matematik; fördel; nackdel; lärare; högstadiet;

  Sammanfattning : Skolan har digitaliserats som en konsekvens av samhällets digitalisering och försäljningen av digitala läromedel har ökat. Den svenska skolan är relativt läroboksstyrd och i dag är digitala läroböcker en del av undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Idrottslärares uppfattningar om arbetet med språklig stöttning i ämnet idrott och hälsa för elever med svenska som andraspråk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Bock; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; svenska som andraspråk; sociokulturellt perspektiv; transspråkande; den proximala utvecklingszonen; stöttning;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur några högstadielärare i ämnet idrott och hälsa upplever behovet av språklig stöttning i ämnet, och vilka tillvägagångssätt lärarna uttrycker att de tillämpar i arbetet med språklig stöttning i idrottsundervisningen med ett primärt fokus på andraspråkselever. Studien genomfördes i form av en intervjustudie där åtta idrottslärare utspridda i tre olika regioner har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. ”Eleverna ska själva upptäcka bokens fantastiska värld” : Lärares syn på skönlitteratur i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Skantz; [2023]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; skönlitteratur; läsning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva lärares resonemang vid val av och arbete med skönlitteratur i svenska som andraspråk på högstadiet. De forskningsfrågor som studien undersöker är: Hur motiverar lärare sina val av skönlitteratur i svenska som andraspråk? Vad är syftet med läsning och undervisning av skönlitteratur i svenska som andraspråk? Samt, hur beskriver lärare att de arbetar med skönlitteratur i svenska som andraspråk för att främja elevernas läslust? För att undersöka detta har en kvalitativ metod använts, i form av semistrukturerade intervjuer med sex högstadielärare som alla är behöriga och undervisar i svenska som andraspråk. LÄS MER