Sökning: "högstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 1176 uppsatser innehållade ordet högstadiet.

 1. 1. Sexualitet, samtycke och relationer : Elevers syn på sex- och samlevnadsundervisningen samt på kommande ändringar och förtydliganden av kunskapsområdet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Matilda Berglund; [2022]
  Nyckelord :Sex- och samlevnadsundervisning; läroplan; elevers upplevelser och åsikter; gymnasiet;

  Sammanfattning : Det ämnesövergripande kunskapsområdet sex- och samlevnad är ett mångbottnat och omdiskuterat område som kan ge upphov till många tankar och känslor. Att kunskapsområdet innefattar aspekter som kan vara svåra att tala om, samtidigt som de är centrala i människors liv gör det till ett viktigt område att reflektera omkring. LÄS MER

 2. 2. Kan uppgiftsbaserad språkundervisning (TBLT) motivera elever att lära sig spanska? : - En studie av ett utvecklingsarbete på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sarah Mc Glinn; [2022]
  Nyckelord :Moderna Språk; Motivation; Sociokulturellt Perspektiv; Spanska; TBLT; Uppgiftsbaserad Språkundervisning;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är en motivationsproblematik som uppstått i ämnet spanska på en relativ liten friskola i Malmö. Stora kunskapsluckor i årskurs 9 har lett till ett moment 22 där kunskapsbristen skapat osäkerhet inför att använda språket och svårigheter att hänga med i läromedlet som användes på skolan. LÄS MER

 3. 3. Idrottslärares sociala konstruktioner av tjejer på idrotten i högstadiet – en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Merete Quarfood; Clara Thoresen; [2022]
  Nyckelord :girls in PE; gender; sports; social constructionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : In modern society, there are established norms around male and female beauty and body ideals, not least in the world of sports. These norms and ideals are present in the schools’ physical education as well. LÄS MER

 4. 4. Fenomenet trygghet i samband med idrottsundervisningen : En kvalitativ studie hur idrottslärare på högstadiet beskriver trygghetsfenomenet-, dess betydelse- samt dess påverkan på arbetet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Håkansson Sebastian; [2022]
  Nyckelord :physical eduacation; security; relationships; phenomenography; Idrott och hälsa; trygghet; relationer; fenomenografi;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen (2010:800) har varje elev rätt till en skoldag där studiero och trygghet råder. När Skolinspektionen (2020) sammanställde resultaten från Skolenkäterna mellan 2010–2020 så visade resultatet att elevers upplevelse av trygghet hade minskat med 10 procentenheter. LÄS MER

 5. 5. Kontroversiella frågor i samhällskunskap – relationers betydelse för undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Jansson; Göran Nilsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :kontroversiella ämnen; förmågor; relationer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie uppmärksammar hur lärare upplever och reflekterar över den verklighet de möter i sitt arbete med kontroversiella frågor. Studien har utformats med en hermeneutisk ansats med syfte att förstå och tolka den verklighet som lärare upplever vid hanteringen av kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER