Sökning: "hörförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet hörförståelse.

 1. 1. Örat är vägen till hjärtat : En interventionsstudie om hur olika högläsningsmetoder kan påverka elevers hörförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Wallgren; [2021]
  Nyckelord :reading aloud; listening comprehension; audiobooks; digital reading aloud; traditional read-ing aloud; högläsning; hörförståelse; ljudböcker; digital högläsning; traditionell högläsning;

  Sammanfattning : Högläsning är ett pedagogiskt verktyg med fördelar gällande såväl möten med olika texter som utvecklande av språkförståelsen. Traditionellt sker högläsning genom att någon läser högt för en grupp eller individ. LÄS MER

 2. 2. – Hör du vad jag läser? – Jag vet inte. Läser du vad jag hör? : En kvantitativ studie som jämför hörförståelse och läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Joakim Ahlgren; Isabella Andersson; [2021]
  Nyckelord :läsförståelse; hörförståelse; läsa; lyssna; Simple View of Reading; PIRLS; läsutveckling; svenskämnet; kursplan svenska;

  Sammanfattning : Förmågan att lyssna är en viktig kommunikativ kompetens för att människan ska kunna förstå sin omvärld. Samtidigt har läsningen traditionellt sett en dominerande roll i grundskolesammanhang i fråga om kunskapsinhämtning. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och utmaningar med webbaserad SFI-undervisning : En kvalitativ studie om sex lärares uppfattningar om fjärr- och distansundervisning på SFI kurs C under Coronapandemin 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Nurbika Abdulmuslimova; [2021]
  Nyckelord :Svenska för invandrare SFI ; digitala verktyg; webbaserad undervisning; fjärrundervisning; distansundervisning; muntlig interaktion; muntlig produktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa kunskap om SFI-lärares arbete kring webbaserad undervisning, samt vilka digitala verktyg de använder och på vilket sätt lärarna främjar språkinlärning, när det gäller muntlig interaktion och produktion och vilka metoder som används. Jag vill också ta reda på vad SFI-lärarna har för utmaningar och möjligheter med undervisning på distans. LÄS MER

 4. 4. Läromedel som språngbräda till kommunikativ kompetens? : En kvalitativ innehållsanalys av förlagsproducerade läromedel i engelska för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Fanny Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Communicative language teaching; communicative competence; English; language learning; skills; teaching materials; Communicative language teaching; engelska; förmågor; kommunikativ kompetens; läromedel; språkinlärning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa vilka möjligheter förlagsproducerade läromedel för engelskämnet ger eleverna att utveckla sin kommunikativa kompetens i linje med läroplanens intentioner. För att uppfylla detta syfte ställdes två forskningsfrågor: hur möjligheten att öva de fyra förmåg­orna för språkinlärning fördelas i förlagsproducerade läromedel och på vilka sätt ut­veckling av elev­ernas kommunikativa kompetens möjliggörs i läromedlen. LÄS MER

 5. 5. Kan du inte läsa för oss, snälla! : En studie om högläsning och textsamtalets inverkan på elever i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Styrbjörn; [2021]
  Nyckelord :läsande förebild; högläsning; textsamtal; läsförståelse; sociokulturella perspektivet; hörförståelse; lyssna; ordförråd;

  Sammanfattning : Somliga elever har med sig högläsningen och textsamtel hemifrån, då de har läsande rförebilder som inspirerar och motiverar till ett utforskande av läsning.Det ligger sedan i skolans uppdrag att se till att de elever som inte får med sig detta får tillfälle att möta litteratur på ett sätt som jämnar ut skillnaderna i hemförhållanden. LÄS MER