Sökning: "hörselnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet hörselnedsättning.

 1. 1. “Det beror helt och hållet på läraren” -om elever med hörselnedsättning och deras uppfattningar om skolans lärmiljö. En fenomenologisk undersökning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Nancy Lundström; Marie Ambecker; [2024-02-19]
  Nyckelord :inkludering; hörselnedsättning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever med hörselnedsättning uppfattar sin lärmiljö i skolan samt vilka faktorer de beskriver som avgörande för en tillgänglig och stimulerande lärmiljö. Två olika praktiker för eleverna har undersökts, en skola som är inriktad för elever med hörselnedsättning eller som är döva samt en där eleverna går inkluderande med normalhörande elever. LÄS MER

 2. 2. Hur tillgängliga är våra förskolor? : En kartläggning av förskolors tillgänglighet för barn med fysiska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Weinberg; [2024]
  Nyckelord :Accessibility; early childhood education; participation; physical environment; physical impairment; Delaktighet; fysisk funktionsnedsättning; fysisk miljö; förskola; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån lagar, föreskrifter och konventioner avseende barns rättigheter och arbetsmiljö granska hur rektorer redogör för tillgängligheten i förskolors inomhusmiljö för barn med fysiska funktionsnedsättningar. Genom en digital enkät har förskolerektorer redogjort för hur deras förskola är utformad med fokus den fysiska inomhusmiljön. LÄS MER

 3. 3. Hur förändras hörseln efter 80 års ålder? En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adut Aguer; Anna Hjorton; [2023-12-18]
  Nyckelord :Audiologi; Åldersrelaterad hörselnedsättning; Tonaudiometri; Progression; Progressionstakt; 80 år och äldre; Könsskillnader; Audiology; Age related hearing loss; Pure-tone-audiometry; Progression; Rate of progression; 80 and over; Oldest old; Sex differences;

  Sammanfattning : Introduktion: Åldersrelaterad hörselnedsättning påverkar en stor andel av befolkningen globalt. Eftersom befolkningen ökar och vi lever allt längre kommer det finnas fler människor över 80 år med åldersrelaterad hörselnedsättning i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Tinnitus i Hjärtat - Hörselsymptom och prevention hos musikstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martin Lundberg; Linnea Stenberg; [2023-12-18]
  Nyckelord :Hörselskydd; Musikstudenter; Hörselnedsättning; Tinnitus; Ear Protection Devices; Music students; Hearing Loss;

  Sammanfattning : Introduktion: I branscher med starka ljud och buller är ljuden ofta oönskade eller biprodukter. Så är inte fallet i musikbranschen. Musiker och musikstudenter är extra utsatta i sin vardag och i riskgrupp för hörselnedsättning, därför är det viktigt med preventiva åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Vad görs och hur? Gymnasielärares intryck av kollaboration med specialpedagogiska resurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Lilian Hemmingsson; [2023]
  Nyckelord :Collaborations; teachers; special pedagogy; individualized learning; didactics; hard of hearing.; Samarbeten; lärare; specialpedagogik; individanpassad undervisning; didaktik; hörselnedsättning.;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie syftar till att undersöka gymnasielärares uppfattningar av samarbeten med specialpedagogiska resurser när det kommer till individanpassad undervisning där individplacerade elever med hörselnedsättning ingår. Ramfaktorteorin används som teoretisk utgångspunkt i analys av data. LÄS MER