Sökning: "hörselskadade"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet hörselskadade.

 1. 1. Att inte höra i en upplevd traumatisk situation- En kvantitativ studie om trauma, psykisk ohälsa och vårdens bemötande hos döva och hörselskadade inom öppenvårdspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nadja Fahlke; [2018-07-16]
  Nyckelord :Döva; hörselskadade; trauma; psykisk ohälsa; upplevd vård;

  Sammanfattning : Forskningsläget gällande döva och hörselskadade psykiatripatienter är begränsat. En av de fåstudier gjorda på området visar att förekomsten av trauma är högre hos döva ochhörselskadade jämfört med hörande. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattning om flerspråkighet för elever med hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Maxedius; Petra Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; hörselnedsättning; stöd; stödfunktioner; digitala verktyg; tidig språktillägnande; tillgängligt språk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning, utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elever, inom specialverksamheter, att utveckla sin flerspråkighet. För att kunna svara på syftet ställde vi tre frågeställningar: Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med hörselnedsättning, flerspråkighet? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd i undervisning för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Utifrån dessa frågor genomförde vi en kvalitativ intervjustudie med nio pedagoger verksamma inom specialverksamheter för döva och hörselskadade elever. LÄS MER

 3. 3. Teckenspråkskommunikation och livsfrågor : Pedagogers bemötande av döva barns tankar om döden-En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ing-Marie Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Barn; död; döva; förskola; kommunikation; skola; teckenspråk och vuxna;

  Sammanfattning : Sverige blev först i världen 1981 med att officiellt erkänna teckenspråket som dövas första språk. Det görs en uppdelning av döva teckenspråkiga personer i äldre och yngre döva, eftersom deras språkliga situation i hem och i skola är olika. LÄS MER

 4. 4. Social och kommunikativ delaktighet. : En studie om barn med cochleaimplantat i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Elisabeth Lindow; Camilla Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; delaktighet; förskola; kommunikativt; socialt;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att vi vill bidra till fördjupade kunskaper kring pedagogers arbete i förskoleverksamheten. För att barn med cochleaimplantat ska känna delaktighet samt utvecklas utifrån sina förutsättningar med tanke på den sociala och kommunikativa utvecklingen i lärandet. LÄS MER

 5. 5. Taktila hjälpmedel för hörselskadade inom musiken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sebastian Pettersson; Kristoffer Palfi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER