Sökning: "hörteknik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hörteknik.

 1. 1. "Skolor får inte betyg för hur väl de löst skolgången för en elev med hörselnedsättning, men eleven får det…” : En kvalitativ intervjustudie med undervisande lärare på högstadiet och i gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Rydén; [2021]
  Nyckelord :Children with hearing impairment; inclusion; participation; hearing technology; coping strategies; Barn med hörselnedsättning; inkludering; delaktighet; hörteknik; copingstrategier;

  Sammanfattning : Antalet elever med hörselnedsättning som placeras i hörande skolor istället för i hörselklass eller specialskola ökar. Skillnaderna mellan skolformerna är att specialskolan och hörselklasserna erbjuder anpassade lärmiljöer och skolpersonal med särskild kompetens i frågor som rör hörselnedsättning och dess konsekvenser för individen. LÄS MER

 2. 2. ”Det är inte alltid så enkelt” Fyra elever med hörselnedsättning berättar om upplevelser av sin skolgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gabriella Jiménez; Sandra Ingemansson; [2018]
  Nyckelord :Auditiv miljö; elever; hörselnedsättning; livsberättelser; skolgång;

  Sammanfattning : AbstractJiménez, Gabriella och Ingemansson, Sandra (2018). ”Det är inte alltid så enkelt” Fyra elever med hörselnedsättning berättar om upplevelser av sin skolgång. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER