Sökning: "habeo-verb"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet habeo-verb.

  1. 1. Predicative possession in South Saami

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

    Författare :Richard Kowalik; [2016]
    Nyckelord :Elicitation; Finno-Ugric; habeo-verb; language description; predicative possession; Saami; South Saami; Elicitering; finsk-ugriska; habeo-verb; predikativt ägande; språkbeskrivning; samiska; sydsamiska;

    Sammanfattning : The goal of this work is to describe the domain of predicative possession in South Saami, a Finno-Ugric language spoken in Sweden and Norway. Data has been elicited from native speakers of South Saami, and the analysis has been carried out within a general functional-typological framework. LÄS MER