Sökning: "habitatförsämring"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet habitatförsämring.

  1. 1. Long term restoration effects : Effects of restoration measures on restoration success in nature reserves in acidic fen, buffered fen, dry heather, wet heather, and wet grassland in Drenthe, Netherlands

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

    Författare :Erika Nyström; [2020]
    Nyckelord :Acidic fen; Acidification; Buffered fen; Dehydration; Dry heather; Eutrophication; Habitat deterioration; Habitat management; Moisture; Nitrogen; Nitrogen deposition; pH; Red listed species; Restoration ecology; Restoration method; Restoration success; Wet grassland; Wet heather; Ellenberg values; nature reserve; Mosse; kärr; hed; fukthed; fuktäng; uttorkning; försurning; näringsöverskott; eutrofiering; kväveöverskott; kväveregn; kvävedeponering; surt regn; habitatförsämring; försämring av naturområden; förvaltning av naturområden; fukt; kväve; pH; rödlistade arter; hotade arter; restaurering; restaureringsekologi; restaureringsmetod; restaureringsframgång;

    Sammanfattning : Habitat degradation, fragmentation and loss are important factors causing loss in biodiversity and red listed species, and restoring habitats is essential in preventing this. However, there is a limited knowledge of the long term effects of restoration measures. LÄS MER