Sökning: "habitus"

Visar resultat 1 - 5 av 968 uppsatser innehållade ordet habitus.

 1. 1. PUBLIKUTVECKLING - En kvalitativ analys av ett begrepp i tiden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linn Carlson; Julia Nilsson; [2022-02-14]
  Nyckelord :Audience Development; Power Relations; Critical Linguistics; Public Culture; Discourse Theory;

  Sammanfattning : This study deals with the concept of Audience Development from both a linguistic and a practical perspective. Due to the complex nature of the concept and the possibilities of interpretation, we have studied how the concept is implemented in the various activities within Gothenburg's public cultural sector, through qualitative interviews and surveys. LÄS MER

 2. 2. "ENSAM ÄR INTE STARK" En kvalitativ studie om fotbollsföreningen Gatans lag och tränarnas uppfattningar om spelares förändringsprocesser.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Eriksson; Edvin Nordström; [2022-02-10]
  Nyckelord :change process; exit process; Gatans lag; social capital; social exclusion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about the change process for individuals living or have lived in a socially excluded position. More specifically, the aim is to examine the significance of Gatans lag in connection to change process from the perspective of the coaches. LÄS MER

 3. 3. Socioekonomisk bakgrund i skolan och det kompensatoriska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joachim Forsberg; Lisa Anderberg Bordal; [2022]
  Nyckelord :Förväntningar; Kompensatoriskt arbete; Lärare; Relationer; Språkutvecklande arbete; Socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Studien bygger på problemformuleringar som ämnar undersöka hur elevers socioekonomiska bakgrund påverkar lärares arbete, samt vad lärarna gör och vilka möjligheter de upplever att de har att arbeta utifrån skolans kompensatoriska uppdrag. Studien syftar till att få fram samhällskunskapslärares subjektiva erfarenheter och upplevelser, därav bygger studien på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer utgör empirin. LÄS MER

 4. 4. Get Smoooth : En semiotisk visuell analys av Klarnas Get Smoooth kampanj i relation till klasstillhörighet, smak och färgen rosa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Arhall; [2022]
  Nyckelord :Semiotik; Klass; Smak; Habitus; Rosa; Semiotik; Pierre Bourdieu; Roland Barthes; Snoop Dogg; Populärkultur; Finansteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en blick på hur smak och klass speglas i vår samtida medievärld som präglas av populärkulturella referenser. Genom en kvalitativ semiotisk analys har Klarnas reklamfilm Get Smoooth (2019) analyserats utifrån Roland Barthes semiotiska teorier om hur mening tillskrivs genom visuella koder, i samband med Pierre Bourdieus teorier om hur klass och smak reflekteras genom visuella medel. LÄS MER

 5. 5. Skolsegregation : En studie om hur skolledare upplever och arbetar med skolsegregation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mohamed Al-Edili; Oscar Ankell Mattisson; [2022]
  Nyckelord :Skolsegregation; socioekonomiskt utsatta områden; boendesegregation; fritt skolval; högindex skolor;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Utgångspunkten i studien är att belysa problematiken kring skolsegregationens påverkan på elevers skolresultat. Syftet med denna studie är att undersöka hur skolledare samt skolnämnden upplever skolsegregation. Studien har en teoretisk ansats där Bourdieus teorier om kapital, fält och habitus appliceras på resultatet. LÄS MER