Sökning: "haltande avtal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden haltande avtal.

  1. 1. Köparens undersökningsplikt vid företagsförvärv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sven Törringer; [2006]
    Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Associationsrätt; Köprätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Köparen och säljaren försöker normalt att reglera risken på ett uttömmande sätt i köpeavtalet i samband med ett företagsförvärv. Detta är möjligt eftersom köplagen är dispositiv och endast gäller i de fall parterna inte har avtalat någonting annat. LÄS MER